Anasayfa » ETKİNLİK » 29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin!
29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin!

29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin!

Sağlık ortamının geldiği noktada aile sağlığı merkezi çalışanları; kışkırtılmış tanı, tedavi ve rapor talepleri ile boğuşmakta yüksek hasta sayıları nedeniyle koruyucu sağlık hizmetleri için hastalarına yeteri kadar vakit ayırmakta zorluk çekmektedir. Sağlık hizmetlerine erişim sorununu üretilen hizmet miktarında gören Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezi çalışanlarını üretim bandında seri üretim yapan emeğe dönüştürmektedir. Bunu yaparken de bir yandan performans kriterleri dayatmakta bir yandan da ceza yönetmeliğiyle sağlık çalışanlarına baskı uygulamaktadır.

İşyerlerimizdeki performans kriterleri ve ceza puanları ile dayatılan angarya, ASM’leri Anayasal haklarının göz ardı edildiği yıllık izin, hastalık izni, süt izni gibi izinlerini dahi kullanamayacağı iş yerlerine dönüştürmüştür.

Biz Aile Sağlığı Merkezi çalışanları olarak pandemi öncesinde de pandemide de sağlık hizmetlerinin yükünü çektik çekmeye de devam ediyoruz; 2001 yılında kişi başına birinci basamak sağlık kurumlarına 0,9 başvuru yapılırken 2020 yılında kişi başına başvuru sayısı 3 olmuştur.

Pandemi döneminde de Aile Sağlığı Merkezlerinin yükü artmaya devam etmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ayaktan başvuru pandemi dönemi 2020 yılında %38 oranında azalırken Aile Sağlığı Merkezlerinde azalış %11 olmuştur. Aile Sağlığı Merkezleri pandemide olağan sağlık hizmetleri yükünü çektiği gibi ek olarak filyasyon kapsamında hasta takibi, COVID-19’a karşı bağışıklama hizmetlerinin de yükünü çekmiştir.

HASTALIK YÖNETİM PLATFORMU (HYP) İLE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDA YENİ BİR FAZA GEÇİLMİŞTİR

Yönetmelik ve sonrasında yayımlanan “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge” ile aile sağlığı merkezi çalışanlarına 18 yaş üzeri nüfuslarını hipertansiyon, diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları risk puanlaması açısından tarama; hipertansiyon, diyabet, obezite açısından laboratuvar takibi ve 65 yaş üzeri nüfuslarını yaşlı sağlığı açısından tarama ve bu tarama ve testverilerini Hastalık Yönetim Platformu (HYP)’ na yükleme görevi eklenmiştir. Dünya Bankası ve TÜSİAD tarafından hazırlanan öncekiyıllara ait raporlarda açıkça belirtilen HYP,“Sürdürülebilir Sağlık Sistemi”kurmak adı altında halkın sağlığını öncelememekte sağlığın özelleştirilmesine hizmet etmektedir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının HYP’ye veri girişiyle gerçekleştireceği hasta organizasyonu ile hastalarını hastanelere göndermeleri istenmekte;Aile Sağlığı Merkezleri birinci basamak sağlık kurumu olmaktan çok hastaların düzenli olarak hastanelere gönderilmesi organizasyonunu üstlenmiş yapılar haline getirilmeye çalışılmaktadır.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRAN MADDELER VE İHTAR PUANI CETVELİ KABUL EDİLEMEZ! 

Yönetmelikle birlikte sözleşme feshi içinihtar puanı sınırı 200’den 150’ye indirilerek, herhangi bir fiilin ikinci defa ihlalinde ihtar puanı iki kat arttırılarak, entegre sağlık kurumlarında mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirilemediği durumdasözleşme feshine gidileceği maddesi eklenerek aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş güvencesi tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran maddeler ve ihtar puanı cetveli kabul edilemez!

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ!

İhtar puan cetveline eklenen maddeye göre; “Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı” olacaktır. Gerek anayasal gerekse evrensel düzenlemelerle tüm yurttaşların olduğu gibi aile sağlığı çalışanlarının da görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceler edinme ve yayma özgürlükleri korunma altına alınmıştır, kısıtlanması kabul edilemez!

COVID-19 Pandemi süreci bize güçlü, kamusal ve bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmetlerinin gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Buna karşın 29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile Sağlıkta Dönüşüm Programında yeni bir faza geçildiği anlaşılmakta, yönetmelikle sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve iş güvenceleri kısıtlanarak özlük haklarında kayba uğratılmaktadır.

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına karşı bu baskıcı ve dayatıcı tutuma karşı mücadele edeceğimizi, İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının 7 Ekim 2021 tarihindeki eylemlilik sürecini desteklediğimizi kamuoyuna bildiririz. 

Ankara Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Ankara Aile Hekimleri Derneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*