Anasayfa » MEVZUAT » GREV DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ » GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin ödenmesini sağlamaktır.

 

KAPSAM:

MADDE 2- Bu yönetmelik SES üyeleri, işyeri temsilcileri ile her kademedeki organlarda bulunan yöneticileri kapsar.

 

DAYANAK:

MADDE 3- Bu yönetmelik SES Tüzüğü ile SES Hukuk Yardımı ve Hukuk Büroları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

FONUN KURULUŞU

MADDE 4- Fon, genel merkezde kalan (şube/ temsilcilik avansları ile eğitim fonu hariç) aidat gelirlerinin %5’inin her ay sendika adına açılan ayrı bir hesapta tutulması ile oluşturulur.

 

FONUN YÖNETİMİ

MADDE 5- Fonu kullanma ve yönetme yetkisi MYK’nundur. MYK bu yetkisini genel kurul ve MTK kararları doğrultusunda kullanır. Fon işleyiş ve takibinden Hukuk Sekreteri ve Mali Sekreter sorumludur.

 

FONUN KULLANIM İLKELERİ

MADDE 6- Fonun kullanım ilkeleri şunlardır:

Dayanışma Yardımları: Tüzüğün 59. maddesi ile üyelerin sendikal faaliyet sonucu uğrayacağı maddi kayıplarının karşılanması halinde yapılır.

–       Hukuk Yardımları: SES Hukuk Büroları ve Hukuk Yardım Yönetmeliği uyarınca şube hukuk bürolarına yapılan genel merkez katkı tutarları ile yönetmeliğin 11 (a) fıkrasına göre oluşacak masraflar karşılanır. Şube avansı yeten ve genel merkezden katkı almayan şubelerde yapılan hukuk yardım giderleri bu kapsamın dışındadır. Ayrıca Genel Merkez adına açılan veya takip edilen her türlü dava ve takiplerin giderleri de bu kapsamda karşılanır.

–       Grev Yardımları: Grev halinde oluşacak kayıplar karşılanır.

 

FONA MÜRACAATLAR

MADDE 7- Fondan yararlanmak isteyen işyeri temsilcilerine veya doğrudan bağlı olduğu şube / temsilciliğe başvurarak yardım talep eder. Şube / temsilcilik bu yardımı karşılayabilecek durumda ise avanslarından karşılar. Aksi halde alacağı kararı ve bu durumu MYK’na bildirir. Kararı MYK verir. Uzlaşmazlığın olduğu hallerde son kararı MTK verir.

 

FONUN KULLANIMI VE FONUN TAKİBİ

MADDE 8- Genel Merkezde fon kayıt defteri tutularak, fondan yapılan yardımlar ile fona geri ödemeler bu deftere işlenerek takibi yapılır. Fona yapılacak geri ödemelerde, üyelerden yardım iadesini alan şube/temsilcilikler bu yardımı 10 gün içinde genel merkeze iade ederler.

 

FONA GERİ ÖDEMELER

MADDE 9- Fondan yararlananlar, mağduriyetlerinin sona erip maddi kayıplarının işverence karşılandığı durumlarda, fondan aldıkları yardımları sendikaya iade ederler.

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 10- Bu yönetmelikte hüküm bulunmaması veya uygulamada boşluk doğması halinde Hukuk Yardımları ve Hukuk Büroları Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 11- Bu yönetmelik 2005 Yılı 1. MTK’nın kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun 13.06.2005 tarih ve 500 sayılı kararı ile 13.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 12- Bu yönetmeliği MYK yürütür.