Anasayfa » MANŞET » 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN !
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN !

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN !

IMG_9992

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( SES ) Ankara Şube, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle dün (12 Mayıs ) Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve SES Şube Eş Başkanı Rona Temelli’de sorunlara ve günün önemine yönelik bir konuşma yaparken Yürütme Kurulu üyesi Nazan Karacabey’de Şube adına basın açıklamasını okudu.

Basın Açıklaması Tam Metni

Değerli Basın Emekçileri!

HAKKIMIZ OLANI GERİ ALANA KADAR SES’SİZ KALMAYACAĞIZ!

Sağlıkta dönüşüm adı verilerek süslenen ve bizlere dayatılan neo-liberal politikalarla sağlık hizmetleri ticarileştirilmiş, sağlık alanı bir rant alanı haline getirilmiştir. Kesintisiz sağlık hizmeti veren ve sürekliliğini sağlayan biz sağlık emekçisi hemşireler, bu dönüşümde, mesleğimizin görev sınırlarından uzaklaştırılarak yardımcı sağlık elemanına dönüştürülüyoruz.

Kamu hastaneleri, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Türkiye’de çalışan hemşireler olarak bizler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız. Bu yoğun iş yükünün yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürürlüğe konulan OHAL ve meclisi bypass ederek çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler ile binlerce hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kamudan ihraç edilmesi ise hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yükümüzü kat be kat arttırmıştır.

Hem kamuda hem de özel sağlık alanında kendi iş tanımlarımız dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanmaktayız. Mesleğimizin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlığımız yok edilmektedir. Türkiye’de halka sunulan sağlık hizmetinin niteliği açısından hemşirelerin sorunları artık göz ardı edilemez. Öncelikle, sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaştırılan güvencesizlik sonucunda aynı okulu bitiren, aynı işi yapan, aynı unvana sahip kişilerin farklı özlük ve mali haklara sahip olması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir.

7 gün 24 saat hizmet verilen kamu sağlık alanında başta biz hemşireler olmak üzere tüm sağlık emekçileri olarak depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz. Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınması için derhal harekete geçilmesi gerekmektedir.

Hemşireler olarak; hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler,  angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, , zor, gereksiz ve karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları, neoliberal toplam kalite yönetimi anlayışı ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz. Bu tablo, sağlık hizmetinin her şeyden önce bir ekip hizmeti olduğu gerçeğini yok sayan ve sağlığı metalaştırmaya çalışan bir anlayışın ürünüdür.

Çalışma koşullarımız sadece bizim sağlığımızı değil toplumun sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak yetkililere sesleniyoruz!

  • Fazla çalışma/angaryaya son verilmeli, çalışma hayatı güvenceli bir biçimde yeniden düzenlenmeli, güvencesiz çalışanlar (vekil, sözleşmeli, kadrolu) kadroya alınmalıdır. Ayrıca kamudan haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen sağlık emekçileri görevlerine derhal iade edilmelidir.
  • Çalışırken maruz kaldığımız risklere karşı güvenli çalışma koşulları oluşturulmalı, hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınarak, fiili hizmet süresi zammından tüm hemşireler adil biçimde yararlanmalıdır.
  • İşyerlerinde şiddet ve tacize yönelik önleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalı, kadro ve unvan durumuna bakılmaksızın tüm çalışanlara hukuki yardım verilmelidir.
  • Tüm yöneticiler, liyakata göre ve çalışanlar tarafından seçilmeli, yöneticilik görev süreleri de sınırlandırılmalıdır.
  • Doğum izinleri ücretli hale getirilmeli, 7/24 ücretsiz ve anadilinde hizmet veren kreşler sağlanmalıdır.
  • Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalı, gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalı ve gece mesai saati 2 ile çarpılmalıdır.
  • Performansa göre ücretlendirme değil, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret ödenmelidir.
  • Hemşirelik meslek tanımları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve “ILO Hemşirelik Sözleşmesi” imzalanarak gerekleri yerine getirilmelidir.

Taleplerimiz sağlık hakkı mücadelesinin olmazsa olmazlarıdır.

Binlerce kamu emekçisinin bir gece de işinden edilmesi toplum sağlığına çok ciddi zararlar vermiştir, sürecin bu biçimiyle devam etmesi halinde toplumsal sağlıksızlık hali derinleşecektir.

Bizler, gece gündüz demeden günün 24 saati insanların sağlığı için hizmet üreten ve yaşama/yaşatma mücadelesi veren sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak dün siyasi iktidarın halkın sağlığını tehlikeye atacak uygulamalarına nasıl HAYIR demişsek bugün de kendi sağlığımız ve geleceğimiz için bu kölece çalışma koşullarına HAYIR diyoruz.

İşimiz, iş güvencemiz, ücretimiz, mesleki bağımsızlığımız ve halkın sağlık hakkı için başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini mücadele etmeye, SES’imizi büyütmeye çağırıyoruz.

Tüm emekçiler gibi hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla hep birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyor ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyoruz.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

IMG_9994 IMG_9992 IMG_9991