Anasayfa » MEVZUAT » GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ » GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

1. GENEL HÜKÜMLER

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Merkez, Şube, İl Temsilciliği, şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri ile işyeri genel kurullarının toplanması ve bu genel kurullarda yapılacak seçimlerle ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik;

a-     Merkez, şube, İl Temsilciliği ve şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri ile işyeri Genel Kurullarının toplanması,

b-    Merkez, şube, İl Temsilciliği ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik Genel Kurul delegelerinin seçimi,

c-     Merkez, şube, İl Temsilcilik ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik organlarında görev alacakların seçilmesi ile ilgili esasları düzenler.

 

Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik SES Tüzüğü’ne dayanılarak düzenlenmiştir.

 

2- DELEGELİK

Delegelik

MADDE 4: Delegelik, Genel Kurula katılmaya hak kazanmış üye sayısının toplamda 1000, şube düzeyinde 400’den çok olması durumunda birden çok üyenin kendi aralarında seçtikleri bir üye tarafından temsil edilmesidir. Seçilen üye delegedir.

 

Doğal Delegeler

MADDE 5: Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri kendi genel kurullarına doğal delege olarak katılırlar.

 

Merkez Genel Kurulu

MADDE 6: Merkez Genel Kurulu, doğal delegeler ile şube genel kurullarında şube ve seçimyönünden şubeye bağlı il temsilcilik için seçilen delegelerle toplanır.

a-     Doğal delegeler toplam delege sayısından çıkartıldıktan sonra aidat ödeyen toplam üye sayısı kalan delege sayısına bölünerek anahtar sayı bulunur.

b-    Her şube ve seçim yönünden şubeye bağlı il temsilciliğinin aidat ödeyen üye sayısı anahtar sayıya bölünerek bulunacak tam sayı kadar delege verilir. Bu şekilde delegeler verildikten sonra elde kalan delegeler en fazla küsuratı bulunan şube ve seçim yönünden şubeye bağlı il temsilciliklerinden başlamak üzere birer delege daha verilerek bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da elde delege kalırsa veya küsuratta eşitlik halinde en çok aidat ödeyen üyeye sahip şube ve seçim yönünden şubeye bağlı il temsilciliğinden başlayarak birer delege verilerek delege sayısı tamamlanır.

c-     Şube genel kurullarında şube ve seçim yönünden şubeye bağlı il temsilcilikleri için seçilen Merkez Genel Kurul delegeleri seçildikleri bölgeden başka bir bölgeye gitseler dahi şube genel kurulunda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar delegeliklerini korurlar.

 

Şube Genel Kurulu

MADDE 7:

Seçim yönünden Şubeye bağlı il ve ilçe temsilciliklerin üyeleri şube üyesi olarak değerlendirilir.

a- Aidat ödeyen üye sayısı 400’den fazla ise Şube Genel Kurulu;

400–600 üyesi olan şubelerde 1/5 oranında,

600–1000 üyesi olan şubelerde 1/7 oranında,

1001–2000 arası 1/8 oranında,

2001–3000 üyesi olan şubelerde 1/10 oranında,

3001 ve üstü 1/15 oranında delege sayısı ile toplanır.

Seçim yönünden Şubeye bağlı temsilcilikler işyerleri gibi birer birim olarak değerlendirilerek, şube için geçerli orana göre delege sayısı belirlenir.

 

b- Şube genel kurullarında;

7’şer kişilik asıl ve yedek şube yönetim kurulu üyeleri,

5’er kişilik asıl ve yedek şube denetleme kurulu üyeleri,

5’er kişilik asıl ve yedek şube disiplin kurulu üyeleri,

Şube ve seçim yönünden bağlı il temsilciliklerine düşen üst kurul delegeleri seçilir.

c- Her iş yeri bir seçim bölgesidir. Bir delege seçecek kadar üyesi olmayan iş yerleri birleştirilerek bir seçim bölgesi oluşturulur. Bunun yapılamadığı durumlarda en yakın iş yeri ile birleştirilir.

 

Temsilcilik Genel Kurulu

MADDE 8: Seçim yönünden Şubeye bağlı il ve ilçe Temsilcilik Genel Kurulları aidat ödeyen tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

Şubeye bağlı temsilcilik genel kurullarında;

5 kişilik asıl ve yedek temsilcilik yönetim kurulu,

Şube genel kuruluna katılacak kendi üye oranlarına düşen şube delegeleri seçilir.

Ayrıca, seçim yönünden şubeye bağlı il temsilcilik genel kurulunda şube genel kurulunda seçilmek üzere, kendi üye sayıları oranında düşen üst kurul delege adayları seçimle belirlenir.

 

Genel Kurul Seçim Takvimi

MADDE 9: Olağan Genel Kurul takvimi Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve duyurulur.

Şube ve seçim yönünden bağlı İl Temsilcilikleri Merkez Yönetim Kurulu’nun açıkladığı takvime göre aidat ödeyen üye listelerinin Genel Merkez’e son bildirim tarihinden 10 gün önce ödentilerini ödeyerek seçme – seçilme hakkını kazanan üyeler ile ödenti miktarını belirten listeleri ilan ederler. Bu listeler iş yerlerinde, şube ve seçim yönünden bağlı temsilciliklerde 3 gün askıda kalır. Yapılan itirazlar şube ve seçim yönünden bağlı temsilcilik yönetim kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirilerek listeler Genel Merkeze bildirilir.

Genel Merkez bu listeleri en geç 15 gün içinde inceleyerek şube ve seçim yönünden bağlı temsilciliklere gönderir. Şube ve seçim yönünden bağlı temsilciliklerden gelen itirazlar 3 gün içinde değerlendirilerek seçim sürecine dahil edilecek üye listeleri kesinleştirilir.

İşyerlerinden başlamak üzere tüm seçimler bu listelere göre yapılır. Yönetim kurulları delege dağılımını bu listelere göre yapar.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurullar

MADDE 10: Sendikanın merkez ve diğer organlarının genel kurulları şunlardır:

a- Merkez Genel Kurulu

b- Şube Genel Kurulu

c- Seçim Yönünden Şubeye Bağlı İl ve İlçe Temsilcilik Genel Kurulu

d- İşyeri Genel Kurulu

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

MADDE 11: Merkez, şube, seçim yönünden şubeye bağlı temsilcilik ve işyeri Genel Kurulları iki biçimde toplanır:

a- Olağan Genel Kurul

b- Olağanüstü Genel Kurul

Olağan Merkez Genel Kurul’u, üç yılda bir, şube, seçim yönünden şubeye bağlı temsilcilik ve işyeri Genel Kurulları, bundan en erken üç ay önce başlayıp bir ay kala bitmek üzere, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen bir takvim içinde yapılır.

Olağanüstü Merkez Genel Kurul toplantısı sendika Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı veya Merkez Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin gerekçeli ve yazılı – imzalı istemi üzerine en geç 30 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır.

Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’na kongresini yapmış şubelerin seçilmiş delegeleri ile kongresini yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş eski delegeleri katılır.

Şube ve seçim yönünden bağlı temsilcilikler Olağanüstü Genel Kurulu, şube temsilciler kurulunun salt çoğunluğunun önerisi doğrultusunda şube yönetim kurulu, genel kurul delegelerinin veya üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine MYK’nun onayını almak şartıyla yapılır.

Yönetim Kurulunun sırasıyla yedeklerin üyeliğe getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır.

İki genel kurul arasında organ ve üst kurul delegelik seçimleri yapılamayan, program çıkarma amaçlı genel kurul yapılır. Bu genel kurulda tüzük değişiklikleri de gerçekleştirilebilir. Seçimsiz ara genel kurul bir önceki genel kurul (bir önceki genel kuruldan sonra olağanüstü şube genel kurullarında seçilen yeni üst kurul delegeleri ile) delegeleri ile toplanır.

 

Genel Kurul Toplanma Çağrısı

MADDE 12: İşyeri genel kurulu hariç merkez, şube ve temsilcilik genel kurullarının toplanma çağrısı yönetim kurullarınca yapılır. Toplantının yer, günü ve saati ile gündemi ve ikinci toplantının yapılacağı tarih, Yönetim Kurulunca saptanacak delege listeleriyle birlikte 15 gün önceden bölgenin en büyük mülki amirine ve Seçim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Denetleme kurulunun ya da delegelerin 1/5’inin yazılı – gerekçeli imzalı istemi üzerine genel kurulun toplantıya çağrılma zorunluluğu doğduğu halde yönetim kurulu süresi içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa bu çağrıyı denetleme kurulu yapar. Çağrıda; yer, tarih, saat ve toplantı gündemi de belirtilir.

Seçim yönünden Şubeye bağlı il temsilcilik yönetim kurulunca sadece il valiliğine genel kurul için müracaat edilir, seçim kuruluna başvurulmaz.

Şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kurulunca sadece ilçe kaymakamlığına genel kurul için müracaat edilir, seçim kuruluna müracaat edilmez.

 

Genel Kurul Toplantısının Duyurulması

MADDE 13: Merkez Genel Kurulu toplantısı en az bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının bir hafta sonraya kadar yapılacağına ilişkin ikinci toplantı tarihi, yeri ve saati duyurulur.

Şube genel kurul çağrıları; bağlı temsilciliği olmayan şubeler için yerel gazetede, seçim yönünden bağlı il temsilciliği olan şubeler için ise ulusal gazetede ilan edilir. İl ve ilçe temsilcilikler ile iş yeri genel kurulları işyeri birimlerinin ilan panosu aracılığı ile duyurulur. İşyerlerinde ilan panosu yoksa üyelere birebir duyuru yapılır.

 

Toplantı Çoğunluğu

MADDE 14: Merkez ve şube genel kurulları delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şubeye bağlı temsilcilikler ve işyeri genel kurulları da, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Merkez ve Şube genel kurullarında ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, ikinci toplantıya katılacak delege sayısı toplam delege sayısının 1/3’ünden az olamaz. İl Temsilcilik ve şubeye bağlı temsilcilik genel kurullarında ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak seçime katılacak üye sayısı, temsilcilik yönetim ve üst kurullara seçileceklerin toplamından az olamaz.

 

Karar Yeter Sayısı

MADDE 15: Tüzükte ayrıca öngörülen konular dışında kararlar oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak toplam delege sayısının ¼’ünden az bir çoğunlukla karar alınamaz. Bu şekilde alındığı sonradan anlaşılan kararlar geçersiz sayılır.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi

MADDE 16: Merkez Genel kurul toplantı gündemi, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden bir ay önceden dağıtılmaya başlanır. Bu süre olağandışı durumlarda 15 gün olarak işlemeye başlar.

     Olağan Genel Kurul gündemlerine alınması zorunlu konular şunlardır:

a-     Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-     Açılış konuşması

d-    Divan oluşturma

e-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

f-      Çalışma raporunun okunması

g-    Denetleme kurulu raporunun okunması

h-    Disiplin kurulu raporunun okunması

i-      Aklama

j-      Tahmini bütçe ve onaylanması

k-     Kararlar

l-      Yeni seçilecek organlara aday olanların belirlenmesi

m-   Yeni organların seçimi

n-    Kapanış

Olağan Genel Kurul gündemine Genel Kurulun en az onda bir üyesinin yazılı olarak önerdiği gündemler divan tarafından gündeme eklenir.

Gündemde konuklara konuşma süresi ayrılabilir.

Gündem Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplanma gerekçesindeki özel gündeme göre yapılır. Olağanüstü Genel Kurul’da gündem dışı konuların görüşülmesi delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur.

 

Yoklama

MADDE 17: Toplantının açılışından önce genel sekreter ya da sekreterin gözetiminde, toplantıya çağrılan üye ya da delegelerin listesi üzerinden, imza karşılığı yoklama yapılır. Delegeler ya da üyeler, önceden düzenlenmiş delege kimliğini gösterirler ve kimlikleriyle oy kullanırlar.

 

Saygı Duruşu

MADDE 18: Özgürlük, demokrasi ve emek mücadelesinde şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılır.

 

Divanın Oluşturulması:

MADDE 19: Genel Kurul toplantılarına merkezde genel sekreter, şube / temsilciliklerde ise şube / temsilcilik sekreteri tarafından yoklama yapıldıktan sonra, açılışla başlandıktan sonra, çağrı üzerine delegelerin vereceği önerge ile toplantıyı yönetmek üzere, açık oylama ile merkez genel kurulunda bir başkan, iki başkan yardımcısı, iki yazman, diğer Genel Kurullarda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan oluşturulur. Divan üyeleri yeni seçilecek organlara aday olamazlar.

Divan oluşturulduktan sonra gündem Genel Kurul’un onayına sunulur. Gündem değişiklikleri ve ek gündem önerileri karara bağlanır.

 

Açılış Konuşması

MADDE 20: Genel kurulların açılış konuşması, merkezde genel başkan, şube / temsilciliklerde ise şube / temsilcilik başkanı ya da onların görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. İşyeri genel kurullarında ise açılış konuşması baş temsilci ya da onun görevlendireceği temsilcilerden biri tarafından yapılır.

 

Çalışma Raporunun Okunması

MADDE 21: Çalışma raporları, ilgili organlarca hazırlanır; Merkez Yönetim Kurulu raporu, genel sekreter, denetleme ve disiplin kurulu raporları başkanlar, şube yönetim kurulu raporları şube sekreterleri tarafından okunur. Mali Rapor, ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından ayrıca okunabilir.

Çalışma Raporu, Tahmini Bütçe, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporları genel kuruldan 30 gün önceden delegelere ulaştırılmaya başlanır. Merkez organların raporları şube ve bağlı temsilcilikler tarafından delegelere ulaştırılır.

Denetleme kurulu raporunda, yönetim kurulunun aklanıp aklanmaması konusunda öneri yer alır. Aklamama doğrultusunda bir öneri varsa divan öncelikle bir hesap inceleme komisyonu kurar. Bu komisyon, çalışmalarını aklama maddesine kadar bitirip Genel Kurul’a sunar.

 

Tartışmalar

MADDE 22: Genel Kurulda her rapor okunduktan, her gündem maddesi sunulduktan sonra, görüş belirtmek isteyen delegeye, divan başkanı tarafından söz verilir.

Ancak, çalışma raporundan sonra, tartışmaya başlamadan önce denetleme kurulu raporu okunur.

Gündemdeki maddeyle ilgili görüş belirtmek isteyenlerin söz sıraları divanca saptanır.

Yönetim kurulları üyeleri, kendi sekreterlikleri ile ilgili olarak görüşmenin her aşamasında söz alma hakkına sahiptir.

 

Aklama

MADDE 23: Yönetim kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı Genel Kurulun aklanmasına sunulur. Disiplin kurulu raporu genel kurulun bilgisine sunulur. Disiplin kurulu kararı ile üyeliği askıya alınan sendikadan ihracı istenen üyelerle ilgili oylamalar ayrı ayrı yapılır.

Yönetim kurulu mali yönden aklanmazsa, derhal bir hesap inceleme komisyonu kurulur, bu komisyon hesaplarda bir usulsüzlük bulursa, yeni yönetim kurulu hesapları aklanmayan yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunur. Ayrıca bu usulsüzlükten ötürü, Sendikanın uğradığı zarar nedeniyle sorumlular hakkında tazminat davası açılır.

Aklanmayan kurulların üyeleri yeni seçimlere katılamaz.

 

 

Komisyon Çalışmaları

MADDE 24: Tüzük, yönetmelik, program, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler vb konularda öneri geliştirmek ya da hesapları incelemek üzere görevlendirilecek komisyonlar, Genel Kurulda açık oylama ile seçilir. Komisyonlar, kendi içinde başkan, yazman ve sözcü seçerek gerekli çalışmaları yapar ve görüşlerini Genel Kurula yazılı olarak sunarlar.

 

Kararların Alınması

MADDE 25: Genel Kurulların, yeni seçilecek organlarca gerçekleştirmek üzere Divan tarafından aldığı kararlarla tüzük değişiklikleri ve diğer konularda aldığı kararlar, yeni organlarca gereği yapılmak üzere, Divan tarafından Genel Kurul Karar Defterine yazılır. Bu defter yönetim kurullarınca önceden noter tasdikli olarak hazırlanıp divana verilir.

 

Seçim Kurulunun Oluşturulması

MADDE 26: Genel Kurul, divana seçim kurulu görevi verebileceği gibi, ayrı bir seçim kurulu, birden fazla seçim sandığı kullanılacaksa ayrı ayrı üçer kişilik sandık kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar toplanarak başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçerek çalışmalarını yaparlar. Merkez ve şube genel kurullarında seçimler 2821 sayılı kanunun 14. maddesi hükümlerine göre yapılır.

 

Adayların Konuşmaları ve Dileklerin Saptanması

MADDE 27: Seçilecek organlara aday olanlara istekleri halinde söz hakkı verilir. İzleyen dönemde yerine getirilmek üzere Genel Kurul toplantısında belirtilen dilekler divanca saptanır, tutanakta belirtilir. Bunlarla ilgili oylama yapılmaz.

 

Toplantı Düzeninin Sağlanması

MADDE 28: Genel Kurul toplantılarının düzeni, divan tarafından sağlanır. Gerekirse, divana yardımcı olmak ve onun yönetiminde görev yapmak üzere üyeler görevlendirilebilir.

 

Kapanış

MADDE 29: Genel Kurul toplantısı, divan tarafından kapatılır. Kapanıştan önce, istenirse yeni seçilen yönetim kurulundan bir üyeye kısa bir konuşma hakkı verilir.

 

4. SEÇİMLER      

 

Genel Kurullarda Seçilecek Organ ve Delegeler

MADDE 30:

A- Merkez ve şube genel kurullarında;

a- Yönetim Kurulu

b- Denetleme Kurulu

c- Disiplin Kurulu

d- Üst Kurul Delegeleri
seçilir.

B- Seçim yönünden Şubeye bağlı il temsilcilik genel kurullarında;

a- Temsilcilik Yönetim Kurulu

b- Şube genel kuruluna katılacak şube delegeleri

c- Şube genel kurulunda seçilmek üzere il temsilciliğine düşen üst kurul delegeleri

seçilir.

C- Şubeye bağlı ilçe temsilcilik genel kurullarında;

a- İlçe temsilcilik yönetim kurulu,

b- Şube genel kuruluna katılacak delegeler

seçilir.

D- İşyeri genel kurullarında;

a- Şube genel kuruluna katılacak işyeri delegeleri

b- İşyeri temsilcileri

seçilir.

 

Delege Listelerinin Düzenlenmesi

MADDE 31: Merkez, şube, seçim yönünden şubeye bağlı temsilcilikler ve iş yeri delege listeleri, yönetim kurulları tarafından örneğine uygun olarak hazırlanır ve üyelerin görebilecekleri bir yerde en az üç gün asılarak duyurulur. Konfederasyon delegeleri 3 gün içinde şube ve bağlı temsilciliklere yazılı olarak bildirilir.

Listelere itiraz, Sendika’nın bir üst organına yapılır.

 

Adaylık

MADDE 32: Merkez, şube ve seçim yönünden şubeye bağlı temsilcilik organları ile delegeliklere ödenti borcu olmayan üyeler aday olabilirler. Ödenti borcu olduğu sonradan anlaşılanların seçilmeleri geçersiz sayılır. Bunların yerine sırasıyla en çok oy alan yedekteki adaylar getirilir. Üst kurul delegeliği için yedek olmadığından, ödenti borcu olup seçilen üyelerin üst kurul delegeliği düşürülür.

Bir üye, sadece bir kademenin bir organına aday olabilir. Delegelik organlardaki görevlerle bağdaşır.

 

Birleşik Oy Pusulası

MADDE 33: Organ, üst kurul delegesi ve işyeri delegesi seçiminde, birleşik oy pusulası kullanılır. Birleşik oy pusulası, tüm adayların, aday oldukları organ ve delegeliğe göre sıralandıkları ortak listeden oluşur.

Birleşik oy pusulası, divan başkanı tarafından çoğaltılır, sendika mührü ile mühürlenir ve bir üst yazı ile seçim kuruluna verilir.

Şube genel kurullarında kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıda belirtildiği gibi hazırlanır.

a-     İl temsilciliği olmayan şube genel kurullarında kullanılacak birleşik oy pusulasına,

bu yönetmelik ekindeki ek 2’de belirtildiği gibi şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile üst kurul delege adayları yazılır. Pusulada organlar için ve üst kurul delegeleri için en fazla belirtilen sayı kadar işaretleme yapılır.

b-    Seçim yönünden kendisine bağlı İl temsilciliği olan şube genel kurullarında kullanılacak birleşik oy pusulası,

Bu yönetmelik ekindeki ek 3’de belirtildiği gibi şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulları adayları yazılır. Şube merkezinin bulunduğu il ile seçim yönünden bağlı temsilciliklerin bulundukları iller ayrı ayrı belirtilerek her ile düşecek üst kurul delege adayları ayrı ayrı yazılır. Pusulada organlar için ve üst kurul delegeleri için belirtilen sayı kadar işaretleme yapılır. Seçim yönünden Bağlı il temsilciliklerinden gelen delegeler sadece kendi illeri için öngörülen üst kurul delege adaylarına ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına oy kullanır.

Birleşik oy pusulası ile seçim sistemi; birleşik oy pusulası içinde çarşaf listedir. Birleşik oy pusulası içinde blok liste şeklinde seçim yapılabilmesi için genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu gerekir.

 

Oy Kullanma

MADDE 34:

Şube genel kurullarında oy kullanma aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

a-     İl temsilciliği olmayan şube genel kurulunda tüm delegeler birleşik oy pusulası ile tek bir sandık veya seçim kurulunun önerisi ile seçimlerin daha kısa sürede yapılması amacıyla birden çok sandıkta oy kullanılır.

b-    Seçim yönünden kendisine bağlı İl temsilciliği olan şube genel kurulunda delegeler iki ayrı sandıkta oy kullanır. Şube merkezinin bulunduğu ildeki delegeler tek bir sandığa, şubeye bağlı il temsilciliklerinden gelen delegeler diğer sandığa oy kullanır. Bu delegeler oy kullanırken üst kurul delegeliği için sadece kendi illerinden aday olanlar için oy kullanabilir.

c-     Seçim yönünden Şubeye bağlı il temsilciliği olan şube genel kurullarında il temsilciliklerinden gelen şube delegeleri, temsilcilik genel kurulunda seçimle belirledikleri üst kurul delege adayları için oy kullanırlar. Şubenin bulunduğu il ve diğer il temsilcilik üst kurul delegeleri için aday olunmaz ve oy kullanılmaz.

Her seçmen, kendi oyunu kendisi kullanır. Oy kullanma işlemi, birleşik oy pusulasında yer alan aday adlarının yanı işaretlenerek yapılır.

Oylama gizli yapılır.

Seçimi yapılan organın asıl üyeleri kaç kişi olacaksa, en çok o kadar aday adı işaretlenir.

Birleşik oy pusulaları, seçim kurulunca hazırlanmış mühürlü zarfa konularak sandığa atılır.

Oy kullanan seçmen, seçmen listesini imzalar.

 

Oyların Sayım ve Dökümü

MADDE 35: Organ seçimlerinde, içine oy atılmak üzere, seçim kurulunca delegelerin gözü önünde kapatılan sandık kullanılır.

Genel kurullarda yapılan organ ve delege seçimlerinde birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenen çarşaf liste, gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Sayım, geçerli oyların, aday adlarının karşısına konulan işaretlerin sayılması suretiyle yapılır. Adaylara eşit oy çıkması halinde kazanan kura çekilerek belirlenir.

 

 

Geçersiz Oylar

MADDE 36: Seçimlerde;

a- Seçim kurulunca hazırlanmamış pusula ve belgelerle kullanılmış oylar

b- Oy verenin kimliğinin anlaşılmasını sağlayacak işaretler taşıyan oylar

c- Oy pusulasında belirsiz yerlere yapılan işaretlerle verilen oylar

d- Seçimi yapılan organın asıl üye sayısından fazla aday adının işaretlendiği oylar

e- Seçimi yapılan üst kurul delegeliğinin birden fazla il için işaretlendiği oylar

geçersiz sayılır.

Bu oyların hatalı işaretlenen (denetleme veya disiplin veya yönetim veya üst kurul) organları dışındaki doğru işaretlenmiş organların oyları geçerli kabul edilir.

 

Seçim Sonuç Tutanağı

MADDE 37: Oyların sayımı ve dökümünden sonra, seçim kurulu ve divanın onayını taşıyan, örneğine uygun bir seçim sonuç tutanağı düzenlenir.

Beş suret olarak düzenlenen seçim sonuç tutanağının birer örneği, seçilen her organın en yaşlı üyesine, eski yönetim kurulu başkanına ve bir üst organın yönetim kuruluna verilir ya da gönderilir. Diğer nüshalar sendika genel kurul dosyasına konulur.

Bu tutanaklar, seçilenler için mazbata yerine de geçer.

 

Seçime İtirazlar

MADDE 38: Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Divan tarafından itiraz olup olmadığı sorulur. Genel Kurul kapanmadan yapılan itirazlar hemen sonuçlandırılır.

Genel Kurul kapandıktan sonra seçim sonuçlarına itiraz ilk 48 saat içinde seçim kuruluna, ikinci 48 saat içinde ise bir üst kademe yönetim kuruluna yapılır. Seçim kurulu kullanılan oyları 96 saatlik itirazlar süresinin sonuna kadar muhafaza ettikten sonra sendikaya devreder.

Seçim kuruluna yapılan itirazlar 24 saat içinde, bir üst kademe yönetim kuruluna yapılan itirazlar 5 gün içinde sonuçlandırılır.

2821 sayılı sendikalar kanununun 52. maddesi hükümleri saklıdır.

 

Devir Teslim

MADDE 39: Merkez ve şube organlarına seçilenler mazbata alır almaz göreve başlar. İl ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kuruluna seçilenler merkez yönetim kurulunun vereceği yetki belgesi ile göreve başlar.

Devir – teslim işlemleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır ve bu işlem tutanakla belgelendirilir.

 

Birleşecek ve Birleşmeyecek Görevler

MADDE 40: Bir üye aynı veya farklı kademelerdeki yönetim, denetleme, disiplin kurullarından yalnızca birine aday olabilir. Bu organlardan herhangi birinde görevli olanlar aynı organlardan başka birine aday olup, seçildiklerinde 48 saat içinde organların birindeki görevlerinden istifa etmek zorundadırlar. 48 saat içinde organlardan birindeki görevlerinden istifa etmeyenlerin alt organdaki görevleri sona ermiş sayılır. İl ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yöneticiliği ve delegelik (üst kurul dahil)bu kapsamın dışındadır.

 

Seçilenlerin Görev Bölüşümü

MADDE 41: Merkez ve şubede organlara seçilenler mazbata aldıktan sonra en geç iki gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yaparlar. İl ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik organlarına seçilenler ise seçimin üzerinden 48 saat geçtikten sonra en geç 2 gün içinde toplanarak aralarında görev bölüşümü yapıp, merkez yönetim kurulundan bağlı bulundukları şubeler aracılığı ile yetki belgesi isterler.

 

5- YÜRÜRLÜK

Yürürlük Tarihi

MADDE 42: Bu yönetmelik 2008 Yılı 2. MTK’nın kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun …/…./2008 tarih ve …. sayılı kararı ile …/…./2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme Yetkisi

MADDE 43: Bu Yönetmeliği SES Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

EK-1

SES

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

SEÇMEN LİSTESİ

 

…………………….. GENEL KURULU

 

S. NO

ÜYE NO

İLİ

ADI SOYADI

BABA ADI

D.YERİ

D. TARİHİ

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA

MÜHÜR

 

 

 

EK-2

 

SES

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

BİRLEŞİK OY PUSULASI

(İl Temsilciliği Olmayan Şube Genel Kurulu İçin)

 

YÖNETİM KURULU                                          ÜST KURUL DELEGELERİ

(Yalnızca 7 kişi işaretlenecektir.)            (Yalnızca … kişi işaretlenecektir.)

 

1- ……………………………                                 1- …………………………

2- …………………………..                                   2- …………………………

3- …………………………..                                   3- …………………………

4- …………………………..                                   4- …………………………

5- …………………………..                                   5- …………………………

6- …………………………..                                   6- …………………………

7- ………………………….                                    7- …………………………

8- ………………………….                                    8- …………………………

9- ………………………….                                    9- …………………………

10- ………………………..                                    10- ……………………….

11-…………………………                                    11- …………………………

12-…………………………                                    12- …………………………

13- ……………………….                                    13- …………………………

14- ……………………….                                    14- …………………………

15- …………………………

DENETLEME KURULU                             16- …………………………

(Yalnızca 5 kişi işaretlenecektir.)               17- …………………………

1- …………………………                                    18- …………………………

2- …………………………                                     19- …………………………

3- …………………………                                    20- …………………………

4- …………………………                                     21- …………………………

5- …………………………                                    22- …………………………

6- …………………………                                    23- …………………………

7- …………………………                                    24- …………………………

8- …………………………                                    25- …………………………

9- …………………………

10 …………………………

 

DİSİPLİN KURULU

(Yalnızca 5 kişi işaretlenecektir.)

 

1-     …………………………

2-     …………………………

3-     …………………………

4-     …………………………

5-     …………………………

6-     …………………………

7-     …………………………

8-     …………………………

9-     …………………………

10-  …………………………

İMZA

MÜHÜR

 

 

EK-3

 

SES

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

BİRLEŞİK OY PUSULASI

(Seçim Yönünden Bağlı İl Temsilciliği Olan Şube Genel Kurulu İçin)

 

YÖNETİM KURULU                                          ÜST KURUL DELEGELERİ

(Yalnızca 7 kişi işaretlenecektir.)            Şubenin Bulunduğu İl İçin

(Yalnızca … kişi işaretlenecektir.)

 

1- ……………………………                                              1- …………………………

2- …………………………..                                               2- …………………………

3- …………………………..                                               3- …………………………

4- …………………………..                                               4- …………………………

5- …………………………..                                               5- …………………………

6- …………………………..                                               6- …………………………

7- ………………………….                                                7- …………………………

8- ………………………….                                                8- …………………………

9- ………………………….                                                9- …………………………

10- ………………………..                                               10- ……………………….

11-…………………………

12-…………………………

13- ……………………….

14- ……………………….                                   Şubeye Bağlı ……………… İl Temsilciliği İçin

(Yalnızca … kişi işaretlenecektir.)

 

DENETLEME KURULU                                     1- ……………………….

(Yalnızca 5 kişi işaretlenecektir.)                       2- ……………………….

1- …………………………                                    3- ……………………….

2- …………………………                                     4- ……………………….

3- …………………………                                    5- ……………………….

4- …………………………

5- …………………………

6- …………………………                                    Şubeye Bağlı ……………… İl Temsilciliği İçin

7- …………………………                                    (Yalnızca … kişi işaretlenecektir.)

8- …………………………                                    1- ……………………….

9- …………………………                                     2- ……………………….

10 …………………………                                   3- ……………………….

4- ……………………….

DİSİPLİN KURULU                                           5- ……………………….

(Yalnızca 5 kişi işaretlenecektir.)

 

11-  …………………………

12-  …………………………

13-  …………………………

14-  …………………………

15-  …………………………

16-  …………………………

17-  …………………………

18-  …………………………

19-  …………………………

20-  …………………………

İMZA

MÜHÜR

 

 

 

 

 

EK-4

SES

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI

 

 

SES …………………….. Genel Kurulunda organlar ve Delegelikler İçin …/… Saatleri Arasında Yapılan Seçim Sonucunda;

 

……………….     Üyenin Oy Kullandığı

……………….     Boş Oy Kullandığı

……………….     Geçersiz Oy Olduğu Saptanmıştır. …/…/2005

 

 

Seçim Yapılan Organ     Asıl Üyenin                              Yedek Üyenin

Adı Soyadı         Aldığı Oy        Adı Soyadı         Aldığı Oy

 

YÖNETİM KURULU       1- ………………….     ( )                       1- …………………. ( )

2- ………………….     ( )                       2- …………………. ( )

3- ………………….     ( )                       3- …………………. ( )

4- ………………….     ( )                       4- …………………. ( )

5- ………………….     ( )                       5- …………………. ( )

6- ………………….     ( )                       6- …………………. ( )

7- ………………….     ( )                       7- …………………. ( )

 

DENETLEME KURULU1- ………………….     ( )             1- …………………. ( )

2- ………………….     ( )                       2- …………………. ( )

3- ………………….     ( )                       3- …………………. ( )

4- ………………….     ( )                       4- …………………. ( )

5- ………………….     ( )                       5- …………………. ( )

 

 

DİSİPLİN KURULU        1- ………………….     ( )                       1- …………………. ( )

2- ………………….     ( )                       2- …………………. ( )

3- ………………….     ( )                       3- …………………. ( )

4- ………………….     ( )                       4- …………………. ( )

5- ………………….     ( )                      5- …………………. ( )

 

ÜST KURUL DELEGELİĞİ (Yedeği Yoktur)

Şubenin Bul. İl Delegeleri               Şub.  Bağ. ………… Tem. Del.     Şub.  Bağ.…… Tem. Del.

1- ………………….     ( )                                   1- …………………. ( )               1- …………………. ( )

2- ………………….     ( )                                   2- …………………. ( )               2- …………………. ( )

3- ………………….     ( )                                   3- …………………. ( )               3- …………………. ( )

4- ………………….     ( )                                   4- …………………. ( )               4- …………………. ( )

5- ………………….     ( )                                   5- …………………. ( )               5- …………………. ( )

BAŞKAN                                  ÜYE                                        ÜYE

İMZA

MÜHÜR