Anasayfa » MEVZUAT » ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ » SES ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

SES ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
MADDE 1: Bu yönetmelik sendikal harekette devamlılığın sağlanabilmesi için sağlık ve sosyal hizmet öğrencilerinin, öğrencilik döneminde sendika ile bağ kurmasını, sendikal süreçlere katılımını sağlayarak sendikayı genç kadrolarla buluşmayı hedeflemektedir.

KAPSAM
MADDE 2: Bu yönetmelik tüzüğün belirtilen genel amaç ve ilkelerini benimseyen öğrencilerden oluşan komisyonun oluşmasını, komisyonun çalışma ilkelerini, işleyişini, yapılanmasını, MYK, MTK, ŞYK, ŞTK ve İşyeri temsilciliği ile olan ilişkilerini belirlenmesini, ilişkilerdeki görev ve sorumlulukları düzenler.

ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 3:Sendikanın tüzüğüne, yönetmeliklerine, genel kurul, MTK, diğer karar organlarının almış olduğu kararlara uygun olarak sendika adına örgenci çalışmasını yürütmekle yükümlüdür. Çalışmalarda SES Komisyonlar Yönetmeliğinde belirtilen hususları esas alır.

İŞLEYİŞ
MADDE 4:Okul(fakülte-yüksekokul) merkezli bir örgütlemeyi esas alır. Sendikanın örgütleme modeline bağlı olarak yurt çapında örgütleme ağı kurulması için komisyonların oluşturulmasını esas alır.
a-Öğrenci Meclisi:Komisyon kurulan her ilden bir kişi ile örgütlü okul durumu göz önüne alınarak birden fazla olan okul örgütlülüğü olan illerden her okulu temsilen okul komisyon başkanlarının  katılımı ile en az yılda bir kez toplanır.Meclis yapılan toplantılarda Merkezi komisyon üyelerini seçer.Ayrıca dönemsel çalışma programa ilişkin kararlar alır.

a-Merkezi Komisyon: Merkezi komisyon 1 MYK koordinasyonunda çalışmalarını yürütür. Öğrenci tarafında seçilen  Ankara Komisyonundan 3 kişi ve diğer komisyonlardan  2 kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon çıkardığı çalışma programının yürütülmesinden, illerdeki komisyon ve okul komisyonları arasından koordinasyonun sağlamasından görevlidir. Yürütülen çalışmaları MYK ile koordineli yürütmekle görevlidir. Komisyonun öğrenci üyeleri MTK’ya gözlemci olarak katılır.

b-Şube Komisyonları: En az 3 kişiden oluşur. 1 ŞYK üyesi koordinasyonunda İldeki fakülte-yüksekokul sayısı ve fakülte-yüksekokul örgütlülük durumuna göre her okulda kurulan komisyonlardan birer kişinin katılımından oluşur. Komisyon ildeki çalışmaları ve okullar arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca çalışmaları ŞYK ile koordineli yürütür. Komisyonun öğrenci üyeleri ŞTK’ ya gözlemci olarak katılır.

d-Okul Komisyonları: Öğrenciler içinden seçilen 3 kişiden oluşur. Kendi arasında başkan seçer. Okul çalışmalarını yürütür. Okul komisyon başkanı tıp fakültesi hastanelerindeki SES işyeri temsilciler kuruluna katılır.

KOMİSYONLAR İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 6: Tüm komisyon toplantılarının tutanağı tutulur ve alınan kararlar veya öneriler yazılı halde bir üst komisyona ve yetkili sendika organına sunulur. Bu kuralın aksine sözlü rapor sunma ancak olağanüstü durumlarda olabilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 7: Bu yönetmelik 6 dönem 7. MTK’nın (2010 yılı 2. MTK) kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun …./….2010 tarih ve …… sayılı kararı ile …./…./2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Yönetmeliği MYK yürütür.