Anasayfa » MEVZUAT » MALİ YÖNETMELİK » MALİ YÖNETMELİK

MALİ YÖNETMELİK

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

1- GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2: Bu yönetmelik SES Merkez, Şube ve İl temsilciliklerinde yürütülen bütçe, gelir-gider, harcama, mal ve hizmet alım-satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3: Bu yönetmelik SES ana tüzüğüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 

YETKİ

MADDE 4: Sendikanın gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi Genel Merkez’e aittir. Şube ve İl temsilciliklerine harcama yetkisi verebilir.

 

2- SENDİKA GELİRLERİ

MADDE 5:

a- Üyelik Aidatları

b- Faaliyetlerden sağlanacak gelirler

c- Mal varlığının gelir, temlik ve satışından doğan gelirler

d- Bağışlar ve diğer gelirler

 

MADDE 6: Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya ya da pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde beşidir.

 

MADDE 7: Aidatlar aşağıdaki şekilde toplanır:

1- İşyeri temsilcilerince makbuz karşılığında, (istisnai durumlarda)

2- İşyeri tahakkuk memurluğunca bordro üzerinden,

Genel Merkez hesabına aktarılır.

Gelir makbuzla aidat toplanan yerlerde Genel Merkez tarafından bastırılan matbu makbuza; üyenin adı soyadı ve sendika sicil numarası ile aidat toplanan işyeri adı ve ait olduğu ay ve yıl yazılır.

 

BAĞIŞLAR

MADDE 8: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez, şube ya da temsilciliğine çeşitli kuruluş ve kişilerden para veya mal olarak yapılan bağışlar hesaba aktarılır veya demirbaşa kayıt yapılır. Bağışı kabul eden, kendi bünyesinde harcayabileceği gibi alt veya üst birimlere de aktarabilir. Bağışlar bütçede gösterilir veya ek bir kararla bütçeye eklenir.

 

DİĞER GELİRLER

MADDE 9: Mal varlığı satış ve işletmesinde, yayın, eğitim, kültür ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirlerle öteki gelirlerin toplama ve sarf biçimleri ayrı yönetmeliklerle ya da MYK’nın kararı ile belirlenir. Bu gelirler de bütçede gösterilir veya ek bir kararla bütçeye eklenir.

 

3. BÜTÇE VE SENDİKA GİDERLERİ

BÜTÇE

MADDE 10: Sendikanın gelir ve giderleri merkez, şube ve İl temsilcilik örgütleri genel kurullarınca yapılacak bütçede gösterilir. Genel kurullarda kabul edilen bütçeler ilgili yönetim kurullarınca program bütçeye dönüştürülür.

Bütçede her hizmetin ve hizmet biriminin yeri ve bunlara ayrılan ödenek gösterilir. Yönetim kurulları bütçenin değişik bölümleri arasında aktarmalar yapabilir. Bu durumda örgütü bilgilendirir.

Bütçede gelirlerin % 10’u eğitim fonuna aktarılır. Geriye kalan miktarın en az % 50’si şube ve temsilciliklerin zorunlu harcamalarını karşılamak koşuluyla 15 gün içinde şube / temsilcilik hesaplarına aktarılır. Genel Merkeze kalan kısmın %5’i “GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU”na aktarılır.

 

ÖDEME YETKİSİ

MADDE 11: Sendikanın ödemeleri tüzük hükümleri ve bütçe çerçevesinde Genel Merkezde Genel Başkan ya da Genel Sekreter ve Genel Mali Sekreterin imzalarıyla yapılır.

 

ÖDEME BELGELERİ

MADDE 12: Ödemeler genel usuller dikkate alınarak örneğin MYK’ca hazırlanan ödeme belgelerine göre yapılır. Ödeme belgelerine mal ya da hizmeti satan firma ya da kişinin yasalara uygun olarak düzenlediği fatura ya da belgeler eklenir. Belge düzenleme yükümlülüğü olmayanlardan alınan mal ve hizmetler için tutanak düzenlenir ve gider makbuzu kesilir.

İlgili yönetim kurulları alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre ödenecek gerçek değerlerinin belli bir miktarını avans olarak ödemeye karar verebilir.

Mal ve hizmet alımında alınan niteliğine göre teklif alma artırma, eksiltme, pazarlık gibi yöntemlerin en uygunundan yararlanılır.

Herhangi bir mal ve hizmet alımında Yönetim Kurulu komisyon kurabilir. Bilirkişi görevlendirebilir ve bir yönetim kurulu üyesi yetkilendirilebilir.

 

GİDERLER

MADDE 13: Tüzüğün amaçları doğrultusunda ve de 45. maddesinde belirtilen alanlarda harcama yapılır.

 

A-    GENEL MERKEZİN HARCAMA YAPMASI – YETKİLERİ

1-     Sendikal faaliyetlerin aksamasını engellememek amacıyla yönetim kurulu kararı alma fırsatı olmayan durumlarda yapılan harcamalar olağanüstü harcamalardır. Olağanüstü harcama yetkisi Genel Başkana aittir. (SES tüzüğü madde 20 (f) fıkrası gereği.)

2-     Genel Merkez kasasında günlük harcama için MYK bilgisi dışında sendika kasasında günlük olarak hizmet kolunda çalışan en fazla ücret alan kamu emekçisinin maaşından fazla para bulundurulamaz.

3-     Harcamalar fatura alınarak yapılır. Faturanın arkasını imza yetkisi olan iki kişi tarafından imza edilir, açıklama yapılır.

4-     Fatura alınmayan hallerde gider makbuzu düzenlenerek imza yetkisi olan 2 Yönetim Kurulu Üyesi tutanak tutar.

5-     Geçici görev yollukları, Genel Kurulca belirlenir.

6-     Geçici görev için alınan avanslar alış tarihinden başlayarak 1 ay içinde kapatılır.

7-     Taksitle yapılan ödemelerde mutlaka ödenti makbuzu alınır.

8-     Genel Merkezi harcamalarında banka çeki kullanılabilinir.

9-     Sendikal faaliyetlerden dolayı mağduriyet durumlarında (sürgüne gönderilen, açığa alınan, görevine son verilen) üyelere GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU yönetmeliği uyarınca yardımda bulunulabilir. Ölen üyenin ailesine yardımlaşma sandığından maddi yardımda bulunabilir.

10-  SES tüzüğümüz madde 59 gereği tutuklu ve hükümlü yöneticinin seçilmiş olduğu dönem boyunca MTK kararıyla maaşındaki kayıplar ödenir.

11-  Konfederasyonumuz KESK’e ve üst kuruluşlara belirlenen miktarda aylık ödentisini yapar.

12-  Genel Merkezde çalışan personele ödenecek ücret MYK’nın ilgili personelle yıllık dönemlerce yapılacak sözleşmeler gereği Mali Sekreterce yapılır.

13-  Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden dolayı tutukluluk, hükümlülük ve sürgün gibi hallerde yardım amaçlı kurulan sandıklardan gelen geliri usulüne uygun kullanır.

B-    ŞUBE VE İL TEMSİLCİLİKLERİN HARCAMA YAPMASI – YETKİLERİ

1-     Şube ve İl temsilcilikleri zorunlu harcamalarını Genel Merkezin gönderdiği avanslarla yapar.

2-     Harcamalar karşılığında alınan fatura ve belgeler Şube Başkanı ve Şube Mali Sekreteri tarafından imzalanır, açıklaması arkasına yazılır.

3-     Yapılacak harcamalar Ek 1’deki kalemler dışında yapılamaz. Şube ve İl temsilcilikleri aylık harcama raporlarını takip eden ayın 10’una kadar faturaların aslı, gider makbuzu varsa tutanaklarla birlikte Genel Merkeze gönderir.

4-     Şube Başkanı, olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın genel başkanın bu haldeki harcama yapma yetkisinin 1/3’ü kadar harcama yapabilir.

5-     Şube ve İl temsilcilikler kasalarında; günlük harcama için genel merkezden gönderilen payın 1/4’ünden fazlasını bulunduramaz.

6-     Şube ve İl temsilcilikler Genel Merkez’den aldıkları avansların %15’i kadarını eğitim ve basın yayın için kullanabilir.

7-     Şubeler aylık zorunlu harcamalarını Şube Temsilciler Kurulu’na sunar.

8-     Şube ve İl temsilcilikler yıllık gelir – gider mali raporlarını Ocak ayı içinde Genel Merkeze gönderir.

9-     Şube ve İl temsilcilikler Genel Kurul’larda her yıl için ayrı ayrı bütçe yapar ve Genel Merkeze bildirir.

 

C-GÖREV VE YOL HARCAMALARI

1-     Görev Harcamaları: SES Genel Merkezi adına yönetim kurulunca yurt içi ve yurt dışına görevlendirilecek kişilerin yapacakları harcamalardır.

2-     SES adına görevlendirilen kimseler;

a-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri

b-GMYK’nın görevlendireceği diğer kişiler

c-Genel Kurul delegeleri, MTK üyeleri, seminer ve toplantı için çağırılan yönetici ve diğer üyeler

d-SES Genel Merkezi’ndeki personel

3-Harcırahlar: Genel Merkez Genel Kurulunda harcırahlar (günlük yevmiye, gidiş geliş yol ücreti, şehir içi ulaşım ücreti, konaklama) belirlenir.

a-Gidiş-Geliş yol ücreti

b-Konaklama

c-Yevmiye

d-Görev yerinde yapılan ulaşım harcamalarını kapsar.

4-Yurt dışı görevleri SES MYK’sı tarafından gönderilenleri kapsar.

5- (2)’inci maddede belirtilen kişilerin dışındakiler ile sendikal göreve ilişkin olmayan ve karara dayanmayan görev ve yol harcamaları ödenmez.

D- PROFESYONEL YÖNETİCİ ÜCRETLERİ

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aylıksız izini olduklarından, bunların ücretleri genel kurulda belirlenir. Emekli karşılık ve kesenekleri de sendikaca Emekli Sandığına ödenir.

Şube yönetim kurullarından profesyonel olacak yöneticiler şube genel kurulunda alınan karar üzerine belirlenir. Bu kararın merkez genel kurulunda onaylanması gerekir. Bu kişilerin de ücretleri genel kurul kararına uygun olarak ödenir. Emekli karşılık ve kesenekleri de sendikaca Emekli Sandığına ödenir.

E- BELGELERİN DÜZENLENMESİ

1-     Günlük zorunlu harcamalar fatura veya gider makbuzu karşılığında ödenir.

2-     Her tür fatura ve gider makbuzları ile tutanaklar Genel Başkan ve Genel Mali Sekreter tarafından arkalarına açıklama yapılarak imza edilir. Şube ve İl temsilciliklerde; Başkan ve Mali Sekreter imza eder.

3-     Kasada bulundurulacak miktarı aşan tutarlar Genel Merkezin bankadaki hesabından ödeneceği tarihte çekilerek ya da talimatla ilgiliye ödenir.

4-     Gider makbuzu personelin ve yöneticilerin sendika işleri için fatura alınamayan bazı belgeler yerine kullanılır. Bu makbuzu harcayan ve imza yetkisi olan iki Yönetim Kurulu üyesi imzalar.

5-     Tutanaklar fatura veremeyen gerçek kişilerin yaptıkları işler karşılığı ve diğer sendikalar ile gerçek ve özel kişilere yapılan hizmet karşılığı için kullanılır.

6-     Tüm bu belgelerin düzenlenme biçimi ve zorunluluğu Şube ve İl temsilcilikler için de geçerlidir.

 

MADDE 14: DEMİRBAŞ ALIMLARI

A- GENEL MERKEZİN DEMİRBAŞ ALIMLARI

 

1-     Demirbaş alımları için belirli bir limite kadar Merkez Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Bu limiti aşan durumlarda Merkez Temsilciler Kurulu Kararı gereklidir. Bu limit her yıl Merkez Temsilciler Kurulunca belirlenir.

2-     Demirbaş alımları Genel Merkezde kurulan satın alma komisyonu tarafından yürütülür.

3-     Demirbaş alımlarında (lükse kaçmadan) ihtiyaca göre istek yapılır.

4-     Demirbaş alımlarında mutlaka en az üç satıcıdan teklif alınır.

5-     Demirbaş alımından sonra çalışan personele zimmet yapılır.

6-     Bağışla alınan demirbaşlar tutanak düzenlenerek demirbaş defterine kaydedilir.

7-     Tutarı Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen alımlar 1’inci fıkraya uygun olarak imza yetkisi olan üyelerce yapılır.

8-     Demirbaşlar sigorta ettirilir.

B- ŞUBELERİN DEMİRBAŞ ALIMLARI

1-     Şubeler demirbaş alımlarında Genel Merkeze yazı ile demirbaşın özelliklerini belirterek istekte bulunurlar. Demirbaş alımları belli bir limite kadar Şube Temsilciler Kurulu onayı ile daha üst bir limite kadar Genel Merkezin onayı ile aşan miktarlar için de Merkez Temsilciler Kurulu kararı ile alınır. Miktarlar Şube Temsilciler Kurulu ve Merkez Temsilciler Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu limitler her yıl Merkez Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir.

2-     Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış taleplerde Şubeler demirbaş alımları için satın alma komisyonu oluşturarak satın alma işlemini gerçekleştirir.

3-     Alınan demirbaş personele zimmetlendikten sonra Genel Merkeze bildirilir.

4-     Taksitle alınan demirbaşların aylık taksitlerini gösteren çizelgeler Genel Merkeze bildirilir.

5-     Bağışla alınan demirbaşlara ilişkin tutanak Genel Merkeze bildirilir.

6-     Tüm demirbaşlar sigorta ettirilir.

C- DEMİRBAŞLARIN SATIŞI VE TERKİNİ

 

Sendika demirbaşlarının satışı sendika mali sekreterinin önerisi ile MYK üyelerinden oluşacak komisyon kararı ile ihaleye çıkılarak gerçekleştirilir. Demirbaşların terkininde de oluşturulacak komisyonun raporunun MYK’ca kabul edilmesiyle terkin gerçekleştirilir. Şube ve şubeye bağlı temsilciliklerde demirbaşların satış ve terkininde MYK yetkisini alacağı kararla devredebilir.

 

MADDE 15: MALİ KONULARDA TUTULACAK KAYIT VE DEFTERLER

 

A- GENEL MERKEZCE TUTULACAK DEFTERLER

1-Kanunen tutulması zorunlu defterler

a) Yevmiye Defteri

b) Defter-i Kebir

c) Kasa Defteri

d) Envanter Defteri

e) Demirbaş Defteri

f) Gelir makbuzları, bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyaları

2- Diğer defterler

a- Çek – senet – kambiyo defteri

 

B- ŞUBELERCE TUTULAN DEFTERLER

Muhasebe işlerinin tümü Genel Merkez tarafından yapıldığı için, Şubeler merkezden gönderilen avansların tutulması, harcamaların aylık olarak tutulması, yıl sonunda gelir-gider bilançosu çıkarılabilmesi için işletme defteri tutar. Ayrıca demirbaş defteri tutar. Demirbaş defterini Denetleme Kurulu tarafından tasdik ettirilir.

 

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

Bu yönetmelik 2008 Yılı 2. MTK’nın kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun …./…./2008 tarih ve …. sayılı kararı ile …/…./2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜRLÜLÜK YETKİSİ

Bu yönetmelik SES Merkez Temsilciler Kurulunca kabul edilir ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

EK Madde 1– Her yıl için demirbaş limitleri (TL) olarak MTK’da alınan karar uyarınca MYK’ca ayrıca Şube ve İl temsilciliklere bildirilir.

Ek Madde 2-     Şubelerde;

a-     400 – 1000 üyesi olanlar asgari ücretli yarım gün (4 saat) 1,

b-    1001 – 2000 üyesi olanlar tam gün 1,

c-     2001 – 4000 üyesi olanlar 1 asgari ücretli yarım gün, 1 tam gün olmak üzere 2,

d-    4001 ve üstü üyesi olanlar tam gün 2 personel çalıştırabilir.

e-     Genel Merkezde çalıştırılacak işçi, avukat ve danışman sayısını MYK belirler. MTK’ya bu konuda bilgi sunar.

Şubelerde işçi çalıştırılması, işçilerin ücretleri ve diğer sözleşme koşulları MTK’nın kararı doğrultusunda MYK tarafından belirlenir.

SES

(SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

 

 

                       …………………………………………ŞUBESİ/TEMSİLCİLİĞİ

SAYI:                                                                                                                         TARİH

KONU: MALİ RAPOR

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NA

 

 

…………… ayı mali raporu aşağıdadır.

Arz ederim.

 

MALİ SEKRETER                                                        ŞUBE SEKRETERİ

 

 

…………….. AYI …………… YILI

 

 

ŞUBE GELİRLERİ                                              ŞUBE GİDERLERİ

 

A-    GENEL MERKEZDEN GELEN                                A- YÖNETİM GİDERLERİ

 

1-     Temsil ve Ağırlama

2-     Yolluklar

3-     Örgütlenme

4-     Eğitim

5-     Basın – Yayın

6-     Hukuk

7-     Sosyal Etkinlikler

8-     TİS Giderleri

B-    PERSONEL GİDERLERİ

Maaş + fazla çalışma

B- DİĞER GELİRLER                                       C- BÜRO GENEL GİDERLERİ

1-     Kira

2-     Aidat

3-     Telefon

4-     Elektrik

5-     Su

6-     Yakıt

7-     Kargo

8-     Kırtasiye

C-    VERGİ VE SİGORTA GİDERLERİ

1-     Stopaj

2-     SSK

 

GELİRLER TOPLAMI…………………..TL.                        GİDERLER TOPLAMI…………………..TL