Anasayfa » MEVZUAT » HUKUK YÖNETMELİĞİ » HUKUK YÖNETMELİĞİ

HUKUK YÖNETMELİĞİ

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

1- GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin sendika ile ilişkilerini, karşılıklı hak ve görevlerini ve sendika üyelerinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda Sendika tarafından onlara yapılacak yardımın kapsamını ve işleyişini düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2: Hukuk büroları şunlardır:

a-     Merkez Hukuk Bürosu

b-    Şube Hukuk Bürosu

 

DAYANAK

MADDE 3: Bu yönetmelik SES tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;

a-     Sendika; SES’i,

b-    Şube; SES Şubelerini,

c-     Yönetim Kurulu; Sendika Merkez ve Şube Yönetim Kurulunu ya da il ve ilçe temsilciliği temsilciler kurulunu,

d-    Avukat; merkez, şube ve temsilcilik hukuk bürosunda görevli avukatları,

anlatır.

2- HUKUK BÜROLARI  

 

HUKUK BÜROLARININ KURULUŞU

MADDE 5: SES Merkez ve şubelerde, gereksinim ve olanaklara göre hukuk büroları kurabilir.

Hukuk büroları Genel Hukuk Sekreterine, ya da şube sekreterine bağlıdır.

Bu bürolarda tam gün ya da parça zamanlı çalışma esasına göre çalışmak üzere avukat görevlendirilir. Görevlendirme kararı, merkez yönetim kurulunca verilir ve avukatla sözleşme yapılır.

Tam gün ya da parça parça zamanlı olarak avukat çalıştırılması gerekmeyen ya da buna olanak bulunamayan yerlerde avukatlara yalnız belli davalarla ilgili iş verilebilir. Bu ikinci durumda kararı, hukuk bürosunun kurulduğu birimin yönetim ya da temsilciler kurulu verir. Şubenin vekalet ücreti belirleme yetkisi, avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır.

 

HUKUK BÜROSUNUN GÖREVLERİ

MADDE 6: Genel Merkez Hukuk Bürosunun görevleri şunlardır:

a-     Sendika ve üyelerle ilgili hukuksal konuların planlarını, programlarını ve projelerini hazırlayıp Hukuk Sekreterine sunmak,

b-    Şube hukuk bürolarının çalışmalarını izlemek,

c-     Hukuk sekreterine şubelerde açılacak hukuk büroları ve görevlendirilecek avukatla ilgili öneriler sunmak,

d-    Üyelere yapılacak hukuksal yardımları izlemek,

e-     TBMM’nin, hükümetin çalışma alanı ve sendikacılık konusundaki çalışmalarını, yasa tasarılarını izlemek, bu konularda sendikanın öneri ve görüşlerinin taslağını hazırlamak ya da hazırlanması konusunda öneride bulunmak,

f-     SES ile ilgili hukuksal düzenlemeleri izlemek ve bu konularda sendika önerisinin taslaklarını hazırlamak, hazırlatmak,

g-    Sendikanın tüzük, yönetmelik, yönerge ve benzeri metinlerini geliştirici çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

h-     Çalışma hayatı, sendikacılık, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin sorunları ile ilgili mevzuat izlemek, derlemek, ilgili taslakları hazırlamak,

i-      Hukuk ve toplu görüşme sekreterliği ile iş birliği yaparak toplu görüşmelerin hukuksal yönü ile ilgili taslakları hazırlamak,

j-      Çalışmaları hakkında Hukuk Sekreterine en geç üç ayda bir ya da istenildiği zaman rapor vermek,

k-     Büro ile ilgili yazışmaları ve dosyalama işini yürütmek, ya da denetlemek.

Şube hukuk büroları, bu görevleri şube ile sınırlı olarak yaparlar.

 

YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ

MADDE 7: Hukuk bürosunda birden çok avukat çalışıyorsa, avukatlardan biri, büronun bağlı bulunduğu Genel Merkez ya da şube tarafından, diğer görevlerinin yanı sıra, büronun yönetimi, işlerin avukatlara paylaştırılması, eşgüdümün sağlanması ve büronun verimli olarak çalışmasının sağlanması ile de görevlendirilir.

 

AVUKATLARIN GÖREVLERİ

MADDE 8: Hukuk Bürolarını Oluşturan Avukatlar;

a-     Sendika üye ya da organlarına hukuki danışmanlık yapar,

b-    Hukuk bürolarına havale edilen davaları davalı, davacı ya da müdahil vekili sıfatıyla izler, açılması gereken davaları makul bir süre içinde açar, temyiz edilmesi gereken kararları temyiz eder, gerekli itirazları yapar. Davaların sendika ya da üyeler lehine sonuçlanması için gerekli hukuki girişimlerde bulunur, gelişmeler ve elde edilen sonuçlar hakkında sendikayı bilgilendirir.

Avukat bu görevlerini meslek ve iyi niyet kuralları içinde ve titizlikle yapar.

 

SENDİKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 9: Sendika hukuk bürosunu oluşturan avukatlara;

a-     Sendika ile yaptıkları iş ya da vekalet sözleşmesi hükümleri gereğince belli bir ücret öder,

b-    Davalar için ödenen harçları, avukatların dava için yapacağı şehir dışı ulaşım ve kalış giderlerini ve gündelikleri, bunun gibi davaların açılması ve izlenmesi için zorunlu olan giderleri karşılar,

c-     Sendikaya ait bürolarda tam gün ya da parçalı zamanlı çalışma esasına göre çalışan avukatlara, çalışmaları için uygun fiziksel koşulları, büro araç ve gereçlerini ve yardımcı elemanları sağlar,

d-    Mahkemenin müvekkil lehine takdir ettiği vekalet ücretini tahsil edildikten sonra avukata öder. Sonuçlanan davalarda karşı tarafa yüklenen yargılama giderlerini tahsil eder, tazminatı tahsil ettikten sonra sendika adına yapılan masrafları ve avukatlık ücretini ayırdıktan sonra üyeye öder.

 

YÜKÜMLÜ SENDİKA ORGANLARI      

MADDE 10: Hukuk bürosunu oluşturan avukatlara karşı sendikanın yükümlülükleri, sendika adına, hukuk bürosunu oluşturan Genel Merkez, ya da şube tarafından yerine getirilir. Ödemeler ödentilerden Genel Merkeze gönderilecek paydan karşılanır.

Sendika içinde bir iş bölümü düzenleyen bu kural, avukatın Genel Merkezden talep hakkını ortadan kaldırmaz.

3- HUKUK YARDIMI

 

HUKUK YARDIMININ KAPSAMI

MADDE 11: Sendika, Üyelerine,

a-     Sendikal çalışmalardan dolayı mağdur edilmeleri ya da haklarında işverence dava açılması durumunda;

b-    Çalışma yaşamından, mevzuattan, toplu görüşmelerden doğan uyuşmazlıklardan ötürü açacakları ya da aleyhlerine açılan davalarda,

c-     Üyeler hakkında aynı nedenlerle açılan idari ve cezai soruşturmalarda, hukuk yardımı yapar.

 

HUKUK YARDIMININ İÇERİĞİ

MADDE 12:      Sendika;

a-     11. madde kapsamına giren konularda üyeye hukuki danışmanlık yapılmasını sağlar,

b-     11. maddenin a fıkrası kapsamına giren davalarda avukat görevlendirir, ayrıca dava giderlerini karşılar.

 

HUKUK YARDIMINDAN YARARLANMA KOŞULU

MADDE 13: Üyeye hukuk yardımının yapılabilmesi için;

a-     Hukuki uyuşmazlık konusunun bu yönetmeliğin 11. maddesi kapsamına girmesi,

b-    Hukuki uyuşmazlığa yol açan olayın, üyenin üyeliğe başvuru tarihinden sonra cereyan etmiş olması,

c-     Davanın karşı tarafın sendika üyesi, organı ya da tüzel kişiliği olmaması,

d-    Üyenin hukuk yardımını yazılı olarak talep etmesi,

e-     Üyenin ödenti borcunun olmaması,

koşulları aranır.

 

HUKUK YARDIMI İSTEME YÖNTEMİ

MADDE 14: Kendisine dava açmak ya da davada temsil edilmek suretiyle hukuk yardımı yapılmasını isteyen üye, yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye başvurur. Başvurusunda, bu yönetmeliğin kendisine getirdiği yükümlülüğü kabul ettiğini belirtir. Hukuki uyuşmazlığın nedenlerini özetler, bununla ilgili belgeleri başvurusuna ekler.

 

HUKUK YARDIMI YAPILACAK SENDİKA BİRİMİ

MADDE 15:      Hukuk yardımının, yerel hukuk bürolarınca yapılması esastır. Ancak temsilcilikte bu yardımı şube/Genel Merkez yapar ya da başka bir yerdeki hukuk bürosunu görevlendirir.

 

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ

MADDE 16: Kendisine hukuk yardımı için başvurulan ilçe temsilciliği ya da şube bünyesinde hukuk bürosu oluşmaması nedeniyle bu yardımı yapamıyorsa, dosyayı üst birimlere aktarırken;

a-     Üyenin üyelik başvuru tarihini,

b-    Üyenin ödenti borcu olup olmadığını,

c-     Üyeye hukuk yardımı yapılıp yapılmaması konusundaki görüşünü bildirir.

Bu birimler, üst birimlerde ne işlem yapıldığını üye adına izler.

 

HUKUK YARDIMI KARARI

MADDE 17: İstenen hukuk yardımının bu yönetmeliğin 11. maddesi kapsamına girip girmediğine ve hukuk yardımı yapılıp yapılmayacağına, hukuk bürosunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Yardım yapılmasına karar vermesi halinde, kendisine bağlı hukuk bürosunu yardımla görevlendirir.

Yardım yapılmamasına karar verilirse, bunu üyeye yazılı olarak bildirir. Bu karara karşı üyenin, üst yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. Danışma niteliğindeki hukuki yardımlar için her hangi bir organın kararına gerek yoktur. Üye sendikanın hukuk bürolarına başvurarak 11. madde kapsamındaki hukuki sorunlarını danışabilir.

 

HUKUK YARDIMLARINDAN YARARLANAN ÜYENİN GÖREVİ

MADDE 18: Üyeler adına açılacak tazminat davalarının kazanılmasında, üye hükmedilen bu tazminatı aldığında, davası için yapılan tüm giderlerin iki katından ya da tazminat tutarının % 25’inden hangisi daha yüksekse, bu miktarı sendikaya öder.

Tazminat ve diğer davalar için harcanan giderlerin hesabında, ödeme tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınır.

Üyenin ödeyeceği miktar, aldığı tazminat, buna bağlı cezai şart ve benzerinin yarısını aşamaz.

Hukuk yardımından yararlanan üyenin, hukuki danışmalar nedeniyle bir yükümlülüğü yoktur.

4- YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

MADDE 19: Bu yönetmelik 04.04.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmeliğin 6/i, 11/b, 12/a-b, 17/2 maddelerindeki değişiklikler 4. Dönem 1. MTK kararı ile 10.06.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME YETKİSİ

MADDE 20: Bu yönetmeliği SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Merkez Yönetim Kurulu yürütür.