Anasayfa » MEVZUAT » TÜZÜK » TÜZÜK

TÜZÜK

Bölüm 1

GENEL ESASLAR

MADDE 1. SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ

 1. Sendikanın Adı: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
 2. Sendikanın Merkezi Ankara’dır.
 3. Sendika Merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul karar verir. İl içinde adres değişikliği yapma yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
 4. Sendikanın Adresi: Necatibey Caddesi No:82/13–14 Kızılay / ANKARA

MADDE 2. SENDİKANIN AMAÇLARI

Tüm maddi ve manevi değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle ve sendika mücadelenin özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle;

 1. Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
 2. Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini,
 3. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasına katkıda bulunmayı, her tür baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak hedefiyle faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskıya karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etmeyi,
 4. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ürettiği değerlere denk düşen yeter ücret alması ve ücretten yapılan kesintilerin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda söz ve karar sahibi olmasını sağlamayı,
 5. Sağlık ve sosyal hizmetlerin kişinin hakkı, devletin görevi olarak kabul edilmesi, bu hizmetlerdeki kar esasının ortadan kaldırılmasını, hizmet kolundaki planlamadan uygulamaya kadar, tüm faaliyetlere, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamayı,
 6. Halka eşit, etkin, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini sağlamayı,
 7. Emekçilerin ortak örgütlenmesi hedefine bağlı kalarak, işyerlerinde ve hizmet kolundaçalışanların ortak mücadelesini yaratmayı bu doğrultuda ilişkiler kurmayı,
 8. Emekçilerin uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi, bu amaca ulaşmak için uluslararası emek örgütleri ile ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
 9. Çalışanların sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı,
 10. Sınırsız örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkını içeren; genel ve demokratik bir sendika yasasının çıkartılmasını, iş güvencesi ve sosyal güvenliğin sağlanmasını,
 11. Emekçilerin birliğini sağlamaya yönelik her türlü çabanın gösterilmesini,
 12. Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ve kadınların sendikal yaşama aktif katılımının sağlanmasını,
 13. Ekolojik dengenin, tarihi ve kültürel çevrenin korunması için mücadele ederek, sermayenin toplumsal – ekonomik çıkarları ve politikaları nedeniyle ve çarpık sanayileşme sonucunda bozulan ekolojik dengenin, yok olan tarihi – kültürel çevrenin insan yaşamına uygun bir şekilde düzenlenmesi hedefiyle mal ve hizmet üretimi süreçleri içinde zarar görmemesini sağlayacak demokratik sendikal inisiyatiflerin geliştirilmesini,
 14. Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle; mal ve hizmet üretimi süreçlerinin idari, yönlendirici vb tüm aşamalarında emekçi denetiminin sağlanmasını,
 15. Hizmet kolumuzda çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, tüm çalışanların sağlık ve sosyal hizmet çalışanları statüsüne alınmasını,
 16. Özelleştirmenin emperyalizmin ideolojik bir saldırısı olduğundan hareketle buna karşı mücadele etmeyi,
 17. İş yaşamında özürlülerin çalışmalarının önüne engeller çıkarılmasını önlemeyi amaçlar.
 1. Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılması süreçlerine emekçiler lehine müdahale edilmesini,

MADDE 3. SENDİKANIN İLKELERİ

 1. Sendika; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin birliğini, amaçları doğrultusunda sağlamaya çalışır.
 2. Sendika, karar alma süreçlerinde üyelerinin organlar aracılığı ile iradesinin katılımını, kararların uygulanmasında ise disiplini öngören Demokratik Merkeziyetçiliği esas alır.
 3. Sendika, tüm çalışanların ve örgütlerinin siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasal parti, örgüt ve oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, demokratik mücadelede emekçilerle tavır alır.
 4. Sendika, sınıf çıkarları temelinde uluslararası sendika ve üst örgütlenmelerle dayanışma ve işbirliği içinde olur.
 5. Sendika, seçilenlerin ancak seçenler tarafından geri çağrılabilmesi ilkesinden hareketle örgüt içi demokrasiyi temel bir örgütlenme ilkesi olarak benimser. Örgüt içi demokrasiyi gerçekleştirmek, zenginleştirmek ve tüm çalışmaların söz ve karar sahibi olabilmesi için doğrudan demokrasi mekanizmalarını güçlendirmeyi gözeterek örgütlenir. Bürokratikleşme ve tasfiyecilik eğilimlerine karşı mücadele eder.
 6. Sendika; mali, idari, tüzüksel denetimde esas olarak sendikal organları ve üyelerin denetimine açıktır.
 7. Sendika; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ve tüm emekçi kesimlerin hakları ve bağımsız çıkarları doğrultusundaki mücadeleyi meşru temelde yürütür. Sendikal hak ve özgürlükleri yasaklayan – kısıtlayan yasal ve Anayasal düzenlemelere karşı mücadele eder ve bunların değiştirilmesi için çeşitli mücadele yöntemlerine başvurur.
 8. Sınıf ve kitle sendikacılığını esas alır.
 9. Sendika; tüzük, program, mücadele anlayışı ve iç işleyişi bakımından tamamen kendi üye bileşimi ve karar mekanizmalarına dayanır. Bu yönde, işveren devletten gelecek her türlü müdahaleyi ve dışardan denetimi reddeder.

MADDE 4. SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ HİZMET KOLU

 1. Sendika, Sağlık ve sosyal hizmetlerin çok yönlü ekip hizmeti olduğundan hareketle bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile bunların eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim araştırma ünitelerinde çalışan kamu emekçilerini hizmet sınıfı ayrımı yapmadan kapsar.
 1. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

MADDE 5. SENDİKANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ, GÖREVİ VE YETKİLERİ

Sendika; İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ile çok taraflı sözleşmelerden, işçi sınıfının sınıflar mücadelesinden ve evrensel normlardan doğan haklarını kullanır, korur ve geliştirir. Anayasa ve yasalarda yer alan çalışanların örgütlenme ve diğer özgürlüklerini kısıtlayan maddelerin değiştirilmesi için mücadele eder. Üyelerin ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel hak ve çıkarlarını korur ve geliştirir.

 1. Üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir. Koşullar oluştuğunda toplu sözleşmeye katılmaya ve sonuçlandırmaya da yetkilidir.
 2. Toplu görüşmelerden doğan uyuşmazlıklar ile üyelerin idare ile ilgili doğacak itilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.
 3. Sendika, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için, Anayasa, yasa, uluslararası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu demokratik eylemlerde bulunur.
 4. Ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere üye olur, üyesi bulunduğu örgütlere delege, temsilci, gözlemci gönderir ve bu örgütlerden delege, temsilci, gözlemci çağırır.
 5. Sendika, faaliyette bulunduğu hizmet kolunda çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını amaç ve ilkeleri çerçevesinde eğitip örgütlemeye çalışır.
 6. Üyelerin mesleki bilgilerini arttırtacak, genel kültürlerini ve sınıf bilincini geliştirecek, örgütlülüğü bir yaşam biçimi haline getirecek kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler düzenler ve her türlü yayını yapmak, yayın organlarından yararlanmak, üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek için olanaklar sağlar.
 7. Çalışma hayatının ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların tüm emekçilerle birlikte, çalışanların yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları iyileştirmek için başta hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması olmak üzere uğraşı verir, grev hakkı için mücadele eder ve diğer sendikalarla dayanışma içinde yer alır.
 8. Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden doğan tutukluluk, hükümlülük ve sürgün gibi hallerde yardım amaçlı sandıklar kurar.
 9. Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.
 10. Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
 11. Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları vb. yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri kurar ve yönetir.

Bölüm 2

ÜYELİK

MADDE 6. SENDİKA ÜYELİĞİ

Tüzüğün 4. maddesinde tanımlanan hizmet kolunda çalışan kamu emekçileri başka hiçbir koşul aranmaksızın sendikaya üye olabilir. Üye, 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye kayıt fişini işyeri temsilcileri aracılığıyla veya doğrudan şube veya şubeye bağlı temsilcilik yönetim kuruluna iletir. Şube Yönetim Kurulu yapılan üyelik başvurularını 7 gün içinde MYK’ya bildirmek zorundadır. Başvurusu 30 gün içinde reddedilmeyenler üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Sendika, üye kayıt fişi karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır. Sendika üyeliği kesinleşen kamu emekçisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene verir. Üyeliğin reddi halinde tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru sahibinin görevli yargı organına başvurma hakkı vardır. Üyeler sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklere ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul ederler. Hastalık, tutukluluk ve hükümlülük hallerinde üyelik devam eder.

MADDE 7. ÜYELİK ÖDENTİSİ

Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya ya da pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşidir. Üyeliği askıya alınanların, ücretsiz izinlilerin aidat yükümlülükleri yoktur.

Üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için aidatlarını ödemeleri gerekir.

MADDE 8. ÜYELİKTEN AYRILMA

 1. Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.
 1. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu emekçisi tarafından 3 nüsha olarak doldurulup, imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir.
 2. Üyelikten çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden itibaren 30 gün sonra geçerli olur.
 3. Üyenin sağlık ve sosyal hizmet kolu dışında başka bir hizmet koluna geçmesi halinde üyeliği düşer.
 4. Üyenin ölümü halinde üyeliği düşer.
 5. Emekli olan üyenin üyeliği düşer. Bu üye sendika organlarında görevli ise, görevi dönem sonuna kadar devam eder.
 6. Üyenin kamu görevi sona ererse üyeliği düşer, ancak bu konu ile ilgili dava açılmışsa, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

MADDE 9. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

 1. Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar üyeliği askıya alınır.
 2. Sendika üyelerinin haklarında kesinleşmiş bir işten çıkarma kararı olmaksızın geçici olarak işsiz kalması üyeliğini etkilemez.

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendikanın tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarıyla belirlenmiş ilkelere aykırı davranışlarda bulunanlar;

 1. Şubelerde ve şubeye bağlı temsilciliklerde, işyeri üyelerinin ya da şube temsilciler kurulunun salt çoğunluğunun önerisi alınarak şube yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Şube Disiplin Kuruluna verilir. Şube Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma yaptırılır ve durum sabit görüldüğünde sendika Merkez Disiplin Kuruluna çıkarma istemi için başvurulur. Merkez Disiplin Kuruluna çıkarılması istenen üyenin bu tutum ve davranışları sabit görüldüğünde üyeliği askıya alınır ve ihraç istemi ile ilk Merkez Genel Kuruluna götürülür.
 2. Merkezde MTK’nın salt çoğunluğunun kararı, MYK’nın gerekçeli yazısı ile Merkez Disiplin Kuruluna verilir. Merkez Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma yaptırılır ve durum sabit görüldüğünde üyenin üyeliği askıya alınarak ihraç istemi ile ilk Merkez Genel Kuruluna götürülür.

Üyenin çıkarılma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkarma kararı, çıkarılana yazılı olarak bildirilir. Üyenin tebellüğ etmesinden itibaren 15 gün içinde görevli yargı organına itiraz etme hakkı vardır. Mahkeme kararı kesindir. Üyelik sıfatı karar kesinleşinceye kadar askıda kalır. Mahkeme kararı kesinleştiğinde, bu karar kamu işverenine bildirilir.

MADDE 11. KONFEDERASYON ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ VE BİRLEŞME

 1. Sendikanın bir konfederasyona üye olması veya aynı hizmet kolunda bir başka sendika ile birleşmesi için delege tam sayısının en az 2/3’ü ile Genel Kurul toplanır. Karar delege tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 2. Üyelikten çekilme kararlarında da (a) fıkrasındaki hükümler uygulanır.
 3. Üye olma, birleşme, katılma ve çekilme kararları ilan edilir, resmi makamlara bildirilir.

Bölüm 3

SENDİKANIN ORGANLARI

MADDE 12. SENDİKANIN ZORUNLU ORGANLARI

A-    SENDİKANIN MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

 1. 1. Sendika Merkez Genel Kurulu
 2. 2. Sendika Merkez Temsilciler Kurulu
 3. 3. Sendika Merkez Yönetim Kurulu
 4. 4. Sendika Merkez Disiplin Kurulu
 5. 5. Sendika Merkez Denetleme Kurulu
 6. 1. Şube Genel Kurulu
 7. 2. Şube Temsilciler Kurulu
 8. 3. Şube Yönetim Kurulu
 9. 4. Şube Disiplin Kurulu
 10. 5. Şube Denetleme Kurulu
 11. 1. İşyeri Temsilciliği
 12. 1. İlçe Temsilcilik Genel Kurulu
B- ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI
C- İŞYERİ ZORUNLU ORGANI

MADDE 13. SENDİKANIN DİĞER ORGANLARI

A- ŞUBE DİĞER ORGANLARI
 1. İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu
B- İL TEMSİLCİLİKLERİ
 1. İl Temsilcilik Genel Kurulu
 2. İl Temsilcilik Yönetim Kurulu

C- İŞYERİ DİĞER ORGANI
 1. İşyeri Temsilciler Kurulu

MADDE 14. SENDİKA MERKEZ GENEL KURULU

 1. Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst yetkili karar organıdır.
 2. Sendika Merkez Genel Kurulu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri ile şubelerden seçilen toplam 500 delegeden oluşur.
 1. I. Merkez yönetim kurulu ve merkez deneteme kurulu asil üye sayısı toplam delege sayısından çıkarılır. Sendikanın toplam üye sayısı kalan delege sayısına bölünerek anahtar sayı bulunur. Her şubenin üye sayısı anahtar sayıya bölünerek bulunacak sayı kadar delege belirlenir.
 2. Şubelerden seçilen Merkez Genel Kurul delegeleri seçildiği şubenin seçim bölgesinden bir başka şubenin seçim bölgesine gitseler dahi Şube Genel Kurulu’nda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar delegeliklerini korurlar.
 3. Merkez Genel Kurulu’nun toplanma sıklığı, çalışma şekli, karar yeter sayısı, oylama ve oy şekli:
  1. I. Merkez Genel Kurulu olağan olarak üç yılda bir toplanır. Merkez Genel Kurulu’na çağrı, Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ikinci toplantının yapılacağı tarih Merkez Yönetim Kurulunca saptanacak delege listeleriyle birlikte 15 gün önceden bölgenin en büyük mülki amirine ve Seçim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika şubesi veya sendika binasında asılma sureti ile ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hakim tarafından onaylanarak, ilgili sendika şubesi veya sendikaya gönderilir. Merkez Genel Kurulu ilanı o mahalde yayınlanan bir gazeteye verilmek zorundadır. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının bir hafta sonraya kadar yapılacağına ilişkin ikinci toplantı tarihi, yeri ve saati duyurulur.
  2. II. Merkez Genel Kurulunun gündemi, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet Raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden bir ay önce bildirilir.
  3. III. Toplantı yeter sayısı, tüzükte ayrıca öngörülen hususlar dışında, toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı ilan edilen ve bildirilen tarihte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak katılan delege sayısı toplam delege sayısının 1/3’ünden az olamaz. Toplantı yoklamayla başlar. Yeterli çoğunluk varsa, başkanlık divanı açık oylamayla oluşturulur. Karar yeter sayısı toplam delege sayısının ¼’ünden az olamaz.
  4. IV. Merkez Genel Kurulunda toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.
  5. V. Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri dışında bütün seçimler Merkez Genel Kurulunda gizli oy, açık sayımla yapılır.
  6. VI. Diğer kararlar da aksine karar alınmadıkça açık oylamayla alınır.
  7. VII. Her delegenin tek oy hakkı vardır, bu hak devredilemez.
  8. VIII. Toplantıda ek gündem maddeleri, Genel Kurula katılan delegelerin %10’unun teklifi ile eklenir.
 4. İki genel kurul arasında MTK kararı ve MYK’nın çağrısıyla program çıkarma amaçlı genel kurul yapılabilir. Bu genel kurulda tüzük değişiklikleri de gerçekleştirilebilir. Ancak organ ve üst kurul delegelik seçimleri yapılamaz. Seçimsiz ara genel kurul olağanüstü kongre yapan şubelerin seçilmiş delegeleri ve diğer şubelerin olağan genel kurullarında seçilmiş ve üyeliğini yitirmemiş bir önceki genel kurul delegeleri ile toplanır.

MADDE 15. OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULU

Olağanüstü Merkez Genel Kurtul toplantısı sendika Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulu’nun üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı veya Merkez Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin gerekçeli ve yazılı – imzalı istemi üzerine en geç 30 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapanlar, çağrıyla birlikte gündemi belirlerler.

Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’na kongresini yapmış şubelerin seçilmiş delegeleri ile kongresini yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş eski delegeleri katılır. Olağanüstü Genel Kurul’da gündem dışı konuların görüşülmesi salt çoğunluk tarafından kararlaştırılır. Merkez Genel Kurulu toplantı hükümleri Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’nda da geçerlidir.

MADDE 16. MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Gündemi onaylar veya değiştirir.

b- Tüzük değişiklikleri Merkez Genel Kurulunun delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılabilir.

 1. Organların seçimini yapar.
 2. Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşür ve karara bağlar
 3. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülecek aynen veya değiştirilerek kabulünü yapar. Kusurlu gördükleri hakkında yasal ve tüzüksel kovuşturma yapılmasına karar verir.
 4. Merkez Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyeliği askıya alınanlar hakkında karar verir.
 5. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.
 6. Konfederasyonlara veya üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeyi kararlaştırır.
 7. Aynı işkolunda olmak koşuluyla bir başka sendikayla birleşme veya ona katılmaya karar verir.
 8. Şube açılmasına, şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına karar verir ya da bu yetkisini MYK’ya verir. MYK bu yetkisini MTK’nın kararı doğrultusunda uygular.
 9. Uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar verir.
 10. Sendikanın feshine karar verir. Bu karar Genel Kurula katılan delegelerin ancak ¾’ünün onayı ile alınabilir.
 11. Tüzükte yazılı amaç ve ilkeler doğrultusunda yetkilerin gerçekleştirilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na görev verir.
 12. Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücretler ile ödenecek yolluk ve tazminatın tespit edilmesi, şube yönetim kuruluna seçilenlerden işyerlerinden ayrılmak durumunda kalanlara, mesaisinin tamamını şubede çalışarak geçirmek koşuluyla ödenecek ücretler, şubenin kapsamına, üye sayısına ve hizmet gereğine göre sayısı, sıfatı belirtilerek sendika Merkez Genel Kurulu’nda belirlenir.
 13. Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit eder.
 14. r- İşleyiş ve tüzük gereğince Merkez Genel Kurulu tarafından kararlaştırılması gereken konuları karara bağlar.
 15. s- Şube ve şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi kararı Merkez Genel Kurulu’nun yetkisindedir.
 • Üst kuruluşlara gidecek delegeleri seçer.

MADDE 17. SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Seçilen 7 asil üye kendi arasında görev dağılımı yapar.

MADDE 18. MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a)Merkez Yönetim Kurulu, iki Merkez Genel Kurulu arasında, Merkez Genel Kurulu’nun aldığı kararlar ve Merkez Temsilciler Kurulu’nun belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Temsilciler Kurulu’nun toplantılarına katılır. Bu toplantılardaki kararlar doğrultusunda ve tüzüğün kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sendikayı yönetir.
 2. b)Üyeleri adına toplu görüşme yapar.
 3. c)Sendikanın çalışma ve mali raporları, gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlar ve Merkez Genel Kurulu’na sunar.
 4. d)Üyelik için başvuranların üyeliğinin kabulüne veya reddine karar verir. Şube açılmayan yerlerde işyeri temsilciler kurullarının birlikte seçecekleri üye veya üyeleri il temsilcilik kurmaya yetkili temsilcilik olarak atar.
 1. I.      Tüzüğün ilgili maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında bulunan hususları yerine
 2. II.      Sendika merkezine ait demirbaş eşya terki ve devri konusunda karar alır.
 3. III.      Tüzükte belirtilen ve ihtiyaç duyulan yönetmelik tasarılarını hazırlar.

MADDE 19. SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA ESASLARI

 1. Merkez Yönetim Kurulu en az 15 günde bir olağan olarak toplanır. Başkan, Genel Sekreter veya üyelerden en az iki kişinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.
 2. MYK toplantılarına Başkan bulunmadığı takdirde genel sekreter başkanlık eder. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.
 3. Kararlar çoğunluk yöntemine ve yeter sayısı esasına göre alınır. Yeterli sayı için üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gereklidir. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının taraf olduğu görüş karar sayılır.
 4. Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür, yerine en üst sıradaki yedek üye geçer.
 5. Oylamanın gizli ve açık yapılması MYK’nın kararına bağlıdır.
 6. Ayrılmalar nedeniyle sırasıyla yedeklerin de getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarıdan aşağıya düşmesi halinde Merkez Genel Kurulu, mevcut MYK veya merkez denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 20. SENDİKA GENEL BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Sendikanın genel politikalarına aykırı düşmemek koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
 2. Sendikayı temsil eder, yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar.
 3. Sendikanın yayın organının sendika adına temsili sahibidir.
 4. Sendika çalışmalarını kontrol eder, koordinasyonu sağlar.
 5. Mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve varlık evraklarını imzalar. Mali sekreter ile birlikte banka hesabı açma, bu hesaptan para çekme, makbuzları onaylama yetkisi vardır.
 6. Olağanüstü hallerde yönetim kurulu kararı olmaksızın makbuz ve belge karşılığı olarakhizmet kolundaki en düşük üye net maaşı kadar harcama yapabilir.
 7. Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirir.
 8. Sendikanın bütün bürolarını ve şubeler dahil her türlü çalışmayı incelemeye yetkilidir.
 9. Sendika MYK’nun onayladığı her türlü sözleşmeyi imzalar.
 10. Merkez Genel Kurul ve MYK’nun kararlarını yürütmekle sorumludur.
 11. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 21. SENDİKA GENEL SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini aynen yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 2. MTK ve MYK toplantı tutanaklarını yazar ve sendika organları arasında eşgüdümü, birlikte çalışmayı sağlar.
 3. Örgüte ilişkin her türlü yazışmaları yapar veya yaptırır, sendikanın amaç ve ilkeleriyle ilgili yayın ve istatistikleri, toplu görüşmede gerek duyulan bilgi ve belgeleri derler, büro çalışmalarının sorumluluğunu taşır.
 4. Yönetim kurulu gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Üye sicilleriyle sendikanın bütün diğer evraklarını koruma altında bulundurur.
 5. Sekreterliği olmayan komisyonlar Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Yönetim kurulu kararı ile komisyonlar başka sekreterliklere bağlanabilir.
 6. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 22. SENDİKA GENEL MALİ SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Muhasebe işleri ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince çalışır. Dönem bütçesinin uygulanmasını sağlar.
 2. Düzenleyeceği mali raporlar, gelir – gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.
 3. Vergi ve diğer ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar.
 4. Şubelere zamanında, harcama avanslarının gönderilmesi ve harcamaların gözetimi ve denetimini yapar.
 5. Sendikanın mal ve varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıt listelerini tutar.
 6. Sendika hesaplarını her an iç ve dış denetimlere hazır bulundurur.
 7. Sendikanın taşınmaz mallarının sigortalanmasını gerçekleştirir.
 8. Tahsil tediye, mahsup vb. muhasebe işlemlerine ilişkin bilgileri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda yetkili yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.
 9. Merkez Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar.
 10. Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan (en yüksek faiz ve gelir ödeyen) ve yönetim kurulunca belirlenecek bir bankaya ya da bankalara yatırılır.
 11. Yönetim kurulu bilgisi dışında sendika kasasında günlük olarak bir önceki aylık gelirin %2’si kadar para bulundurabilir.
 12. Yönetim Kurulu üyelerinin verecekleri mal bildiriminde bu bilgileri yönetim kurulu karar defterine özel sayfa açarak yazar. Bu bilgileri Merkez Denetleme Kurulu’na verir.
 13. İlgili bakanlıklar veya mericilere iletilecek mali bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak bildirir.
 14. Sendika dayanışma aidatlarının düzenli ve tam olarak temin etmek üzere gerekli girişimlerde bulunur.
 15. Her hesap ve bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde ilgili bakanlıklara ve mercilere gönderir.
 16. Merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurullarınca yapılan harcamalardan uygun görmediklerini Merkez Temsilciler Kurulu’na sevk eder.
 17. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 23. SENDİKA GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubelerin sendikal çalışmalarını izler.
 2. Üyelerin üye kayıtlarını düzenler. Üyeliği kesinleşenlerin üye kayıt fişinin bir örneğini ilgili mercilere gönderir. Üyelik işlemleri ile ilgili işlemleri denetler.
 3. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubelerin açılması veya bazı şubelerin kapatılmaları konularında incelemelerde bulunur ve bu konularda karar alınması için tüzükte belirtilen yetkili kurullara rapor verir.