Anasayfa » MEVZUAT » DENETLEME YÖNETMELİĞİ » DENETLEME YÖNETMELİĞİ

DENETLEME YÖNETMELİĞİ

SES

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin kanun,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı yönünden, denetleme kurulları tarafından yapılacak idari ve mali denetimin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

Denetleme Kurullarının Oluşumu ve İşleyişi

Madde 2– Merkez Denetleme Kurulu, merkez genel kurul tarafından sendika üyeleri arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından şube üyeleri arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Seçilen beş asil üye mazbatayı aldığı günden itibaren bir hafta içinde kendi arasında görev dağılımı yaparak, merkezde başkan ve saymanı, şubede başkan ve raportörü seçerler.

           Merkez denetleme kurulu MTK toplantılarından önce dört ayda bir olağan toplantı ve denetimlerini yapar. Merkez denetleme kurulu üyeleri istedikleri zaman MYK ve MTK toplantılarına izleyici olarak katılabilirler. Denetleme raporları hakkında MTK’na bilgi verirler.

Şube denetleme kurulları MTK toplantılarından önce dört ayda bir olağan toplantısını yapar. Olağan denetimleri dört ayda bir gerçekleştirir. Şube denetleme kurulu üyeleri istedikleri zaman ŞYK toplantılarına izleyici olarak katılırlar. Denetim raporları hakkında ŞTK’na bilgi verirler.

Denetleme kurulu asil üyeliğinden istifa, ölüm ve üyeliğin askıya alınması halindeki boşalmalar halinde sırasıyla en çok oy alan yedek üye bir hafta içinde çağrılır. Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan denetleme kurulu üyesi uyarılır. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür.

  

Denetim zamanı ve yükümlülük

Madde 3– Sendika genel merkezi, şubeleri, temsilcilikleri tüzüğe uygun olarak, denetleme kurulları tarafından idari ve mali yönden denetlenir.

Merkez Denetleme Kurulu dört ayda bir işleyiş, idari ve mali yönden Merkez Yönetim Kurulunu ve Temsilcilik Kurma Yetkili Temsilcilikleri, MYK’nun talebi halinde süre ile bağlı olmaksızın işleyiş ve idari yönden şubeleri ve şubelere bağlı temsilcilikleri denetler.Ayrıca her MTK öncesi Merkez Yönetim Kurulunu idari ve mali yönden denetleyip, MTK’ya bilgi verir.

Şube Denetleme Kurulları dört ayda bir işleyiş,idari ve mali yönden şubeleri ve bağlı temsilcilikleri denetler.

Tüzüğün 28. maddesinin b bendi gereği mali yıl bilançosunu denetlemek için de MDK yılda bir kez toplanır.

Ayrıca, denetleme kurulları MYK,ŞYK,TYK, üyelerin ve diğer üçüncü kişilerin ihbar ve şikayete dayalı başvurularını süre ile bağlı olmaksızın değerlendirmek, ciddi olanlarını incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

 

İdari Denetim

Madde 4- İdari denetimlerde;

  1. a)Yönetim ve işleyişin, ilgili mevzuata, sendika tüzüğüne, genel kurul ve MTK kararlarına uygun olup olmadığı; yönetim kurulu üyelerinin sendika tüzüğüne göre toplanarak karar alıp almadıkları; alınan karaların imzalanıp imzalanmadığı, karar defterine numara ve tarih sırası ile işlenip işlenmediği,
  2. b)Üye kayıt fişleri ve defterleriyle üyelikten çıkış bildirimlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığı,
  3. c)Gelen-giden evrak defterinin düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği ve evrak numaralarının birbirini izleyip izlemediği, evrak arşivinin düzenli olup olmadığı,
  4. d)Sendikaların yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer hususlar, esas alınarak incelenir.

 

Mali denetim

Madde 5-Mali denetimlerde;

  1. a)Gelir ve giderlerin, kanun, sendika tüzüğü, genel kurul kararları ile bütçe esasları ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı,
  2. b)Mali işlemlerin, kanunen tutulması zorunlu olan defterlere, mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlenip işlenmediği,
  3. c)Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin süresinde verilip verilmediği, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığı,
  4. d)Gelir makbuzları ve gider evrakının mevzuata uygun olup olmadığı,
  5. e)Yönetici ve personele verilen avansların, kanun, sendika tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı ve süresi içinde kapatılıp kapatılmadığı,
  6. f)Sendikanın Mali Yönetmeliğine ilişkin diğer hususlar,

esas alınarak incelenir.

 

Denetleme raporları

Madde 6- Her denetim sonucu bir rapora bağlanır. Denetleme raporlarında, denetimin konusu ve denetlenen hususlar ile öneriler ayrı ayrı gösterilir. Raporun sonucu, denetleme karar defterine geçirilerek denetleme kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Denetleme Kurulu raporlarının bir sureti bilgi veya uyarı amaçlı olarak ilgili yönetim kuruluna verilir. Raporu alan yönetim kurulu bunu ilk toplantısında kendisi için değerlendirir. Bu raporlar merkezde MTK’na, şubelerde ŞTK’na sunulur.

Denetleme kurulları , denetim sonuçlarına ait raporları dönem itibarı ile sendikanın genel kurullarına sunmak zorundadırlar.

 

Yolsuzluk ve işlemlerde usulsüzlük tespiti, Olağanüstü genel kurul çağrısı

Madde 7- İdari ve mali konularda yapılan denetimler sonucu, yolsuzluk ve işlemlerde usulsüzlük saptandığı takdirde, 4688 sayılı kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ile sendika tüzüğü hükümlerine göre gereken işlemler ve olağanüstü genel kurul çağrısı, denetleme kurulu tarafından onbeş gün içinde yerine getirilir.

 

Defter ve belgeler için uygulanacak esaslar

Madde 8- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde defter ve belgeler açısından aşağıdaki kurallara dikkat ederler.

Sendikalar Kanunun 49 uncu maddesinde öngörülen defterlerin, her olağan genel kurulu izleyen onbeş gün içinde MYK ve ŞYK tarafından notere onaylattırılması zorunludur. Genel Merkez mali defterleri yıllık olağan noter tastik işlemine tabi tutulur. Defterlerde kayıtlar arasında boş satır ve sayfa bırakılamaz ve atlanamaz. Yapılan yanlışlıklar, okunacak biçimde üstü çizilmek, üst yada yan tarafına doğrusu yazılmak ve onaylanmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen kayıtlar kazınamaz, çizilemez ve okunamaz hale getirilemez.

Muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıklar, muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltilir.

Denetime tabi bütün defter ve belgelerin, bunların dayanak ve eklerinin kuruluşların hizmet binasında bulundurulması ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on yıl süreyle saklanması zorunludur. Sendika yönetim kurulları, denetleme kuruluna denetim sırasında gerekli kolaylığı göstermek, istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme Kurulu üyeleri belgeleri sendika dışına çıkaramaz.

 

İşlemlerin kayıt zamanı

Madde 9– Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde işlemlerin kayıt zamanı açısından aşağıdaki kuralları dikkat ederler.

Kanun’un 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen kararların, defterlere en geç bir hafta içinde yazılması, genel kurul kararlarının ise divan üyelerince iki gün içinde, diğer kurul kararlarının gelecek ilk toplantı zamanı asılmamak üzere en geç bir ay içinde katılan üyelerce imzalanması zorunludur.

Mali işlemlerin, muhasebenin düzen ve açıklığın bozmayacak şekilde bir ay içinde kaydedilmesi esastır.

Kasa hesabını ilgilendiren işlemler günlük kaydedilir.

 

Gelir makbuzları

Madde 10- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde gelir belgeleri açısından aşağıdaki kurallara dikkat ederler.

Sendikaların gelirlerini makbuz karşılığında tahsil etmeleri esastır. Makbuzların sıra numarası taşıması, bunlara kuruluşun açık unvanının, tahsil olunan paranın miktarıyla dayanağının, parayı veren ve tahsil edenin kimliklerinin yazılması ve biri makbuz cildinde kalmak üzere en az iki nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.

Doğrudan sendika kasasına veya banka hesaplarına yapılan ödemelerde kasa fişi veya banka dekontu yeterlidir.

 

Tahsilat yetkisi

Madde 11- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde tahsilat yetkisi açısından aşağıdaki kuralları dikkat ederler.

Tahsilat yapabilecekler, sendikaların yönetim kurullarınca belirlenir, bunlara noterlikçe onaylanmış yetki belgesi verilir. Bu belgeyi taşımayanlar kuruluşlar adına tahsilat yapamazlar.

Tahsilata yetkili olanlar toplanan paraları en geç iki işgünü içinde sendika veznesine veya banka hesabına yatırmak zorundadır.

 

Gider belgeleri

Madde 12- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde gider belgesi açısından aşağıdaki kurallara dikkat ederler.

Giderler, yönetim kurulu yada diğer yetkili organlarca alınacak kararlara göre, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen belgelere dayanılarak yapılır.

Vergi, sosyal sigorta prim, haberleşme, su , elektrik, havagazı, kira, kırtasiye ve buna benzer zorunlu giderler, genel sekreter yada yönetim kurulu sayman üyesince yapılır, bunlar için ayrıca yetkili organ kararı alınmaz.

 

Muhasebe hesap planı

Madde 13- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde muhasebe hesap planı açısından aşağıdaki kuralları dikkat ederler.

Sendikalar her türlü işlemleri, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerince belirlenen tek düzen hesap planına göre izlenir.

 

Bilanço, çalışma ve denetleme raporları

Madde 14- Denetleme kurulları yapacakları denetimlerde bilanço, çalışma ve denetleme raporları açısından aşağıdaki kurallara dikkat ederler.

Sendika Genel Merkezi, her hesap yada bütçe devresine ilişkin bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını, ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı’na sunar. Sendika, bunların birer örneğini bağlı bulunduğu konfederasyona gönderir.

 

Denetleme Kurullarının Harcamaları

Madde 15- Denetleme kurulları üyelerinin denetimler nedeni ile bulundukları ilin dışına çıkmaları halinde Merkez genel kurulunun yolluk, yevmiye, konaklama vb. konularda aldığı karar uyarınca tüm masraflar sendikaca karşılanır.

 

Denetleme Kurullarının Tutacakları Defter Ve Kayıtlar

Madde 16- Denetleme kurulları noter tastikli karar defteri tutarlar. Görev dağılımlarını ve her denetim sonucu hazırladıkları denetim raporlarını bu deftere işleyip imzalarlar.

 

Yürürlük

Madde 17- Bu yönetmelik 2005 Yılı 1. MTK’nın kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun 13.06.2005 tarih ve 500 sayılı kararı ile 13.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerini, Merkez Denetleme Kurulu yürütür.