Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBA’YA SIĞMAZ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBA’YA SIĞMAZ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBA’YA SIĞMAZ

yipranmaafis-733x1024

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi T.B.M.M.’ne sunulmuştur. Bu kanun teklifindeki fiili hizmet süresi zammı, emeklilik ücretindeki artış ve sağlık turizminin yer aldığı maddeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini doğrudan etkilemektedir.
Gece gündüz demeden günün 24 saati sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren emekçilerin temel taleplerinin başında yer alan;

• Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)
• Çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret

taleplerini kararlı ve ısrarlı bir şekilde savunduk. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade ettik. Taleplerimizdeki haklılık ve mücadelemizdeki süreklilik görmezden gelinemedi. Daha öncede seçimler süreçlerinde bu taleplerimiz hükümet ve yandaş sendikalar tarafından sürekli sulandırılıp ve gerçekleşmeyen vaatlere dönüştürme çabasına girilse de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerinden ve talepleri için mücadeleden vazgeçirmemiştir.
Mücadelemiz sonucunda bu gün eksik de olsa fiili hizmet süresi zammı torba yasaya dahil edilmiştir.
Öncelikle belirtmeliyiz ki emekçilerin özlük hakları böyle torba yasalara sığmaz. Torba yasada yer alan düzenlemeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır.

Torba Yasada önerilen düzenlemeler:

1-Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili düzenlemeye göre;

• Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü kapsamamaktadır. Sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini kapsamaktadır.
• Geçmiş çalışma sürelerini de kapsamamaktadır.
• Her yıla 60 gün sınırlaması getirilmiştir. Ve fiili çalışma süresini kapsamaktadır.
• Özellikli birim ayrımı bulunmamaktadır.

Önerimiz: 10 yılı aşkındır yoğun olarak dillendirdiğimiz ve 2014 yılında sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak bir yasa tasarısına dönüşen talebimiz nettir. (Yasa önerimiz ektedir)

• Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır. (sağlık hizmetleri sınıfı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, sosyal hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı)
• Geçmiş çalışma sürelerini kapsamalıdır.
• Fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini ve fiili hizmetten yararlanmada “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmekteyiz

2-Torba yasa önerisinde sadece hekimlere yönelik emeklilik maaşlarına bir artış önerilmektedir. Bu yaklaşım, emekçiler arasında ayrıma neden olmaktadır. Çalışma barışını zedeleyen bu önerinin sakıncalar doğuracağı aşikardır.

Önerimiz: Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Emekçiler arasında ayrımcılık yaratmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ödenen sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

3. Uluslararası sağlık hizmetlerinin (sağlık turizmi) döner sermaye gelirlerinin yarısının hekimler ve diş hekimlerine dağıtılacağı önerilmiştir.

Sendikamız sağlık turizmi anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü bir ülkede bulunan tüm insanlar (göçmen, turist, vatandaş) aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Bu tür ayrımlar sağlık hizmetlerinin bütünlük ilkesini bozmaktadır. Bu itirazımızla birlikte;

Önerimiz: Gelirden kaynaklı dağıtılacak ek ödemelerin tüm emekçileri kapsayacak şekilde dağıtılması gerekir.
Tüm bu önerilerimizle birlikte seçim öncesi vaat edilen, emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin yasada yer almasının yanı sıra her gün yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizin de bu düzenlemelerle birlikte ele alınmasını istiyoruz.

Yukarıda yazdığımız talepler tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin HAKKIDIR.

Geçmişten bu güne bu haklı talepler için birlikte mücadele yürüttük. Birlikte haklarımızı kazandık. Kazanılanlar birilerinin lütfu değil mücadelemizin sonucunda elde edilmiş haklardır.

Hep birlikte bu haklı taleplerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Taleplerimizin çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz.

23 Temmuz 2018 Pazartesi günü T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp Salı günü de Genel Kurula gelmesi beklenen bu yasa teklifinde taleplerimize yer verilmesi için bugünden başlayarak çalışmalar yürüteceğiz.

Mecliste grubu bulunan partilerden randevu alınarak taleplerimiz iletilecektir. Ayrıca Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılım sağlanacaktır.

Ayrıca Şube ve Temsilciliklerimiz, önümüzdeki günlerde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini bilgilendirme, talepleri görünür hale getirecek çalışmaları yürütecektir;

19 ve 23 Temmuz 2018 tarihlerinde saat 21.00’de taleplerimizi öne çıkaracak sosyal medya eylemleri yapılacaktır.
20-22-23 Temmuz 2018 tarihlerinde imza kampanyası, bildiri dağıtımı v.b. çalışmalar yürütülecektir.
23 Temmuz 2018 İşyerlerinde basın açıklamaları, bildiri dağıtımı, söyleşi v.b. etkinlikler yapılacaktır.
Her şube ve temsilciliğimiz kendi il milletvekillerine talepleri içeren metni faks v.b. yöntemlerle iletecektir.
24 Temmuz 2018 Salı günü şube / temsilciliklerin belirleyeceği yerlerde basın açıklamaları yapılarak, toplanan imzalar T.B.M.M’ne gönderilecektir.
Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

YASA ÖNERİSİ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinin İkinci, Üçüncü ve Dördüncü fıkralarına ek bend ve sözcük eklenmesine ilişkin Yasa önerisi

1.KANUN ÖNERİMİZ:*

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinin;
1. a) İkinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Tablonun (10)” sözcüklerinden gelmek üzere “ve
(20)” sözcüklerinin eklenmesini,
1. b) Üçüncü fıkrasına (19) nolu bendden sonra gelmek üzere (20) nolu bend olarak aşağıdaki düzenlemenin eklenmesini

tablo_ses1

1. c) Dördüncü fıkrasının son cümlesine “Tablonun (10)” sözcüklerinden sonra gelmek üzere “ ve (20)” sözcüklerinin eklenmesini,
1. d) Beşinci fıkrasında yer alan “tablonun (10)” sözcüklerinden sonra gelmek üzere “ve (20)” ibaresinin eklenmesini öneriyoruz.