Anasayfa » MEVZUAT » DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ » DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

                                                          

AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.

 

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı şunlardır.

a-     SES Merkez Disiplin Kurulu: MYK, MDK ve İl Temsilcilik üye ve yöneticileri ile Merkez Genel Kurul ve Merkez Temsilciler Kurulu toplantıları zamanını kapsayacak şekilde üye ve yöneticileri,

b-    SES Şube Disiplin Kurulu: Şube, şubeye bağlı ilçe temsilcilik üye ve yöneticileri,

 

DAYANAK:

MADDE 3: Bu yönetmelik SES tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

DİSİPLİN KURULLARININ KURULUŞU

MADDE 4: Disiplin Kurulları, tabi oldukları genel kurul tarafından, yargıç gözetiminde gizli oy – açık sayım ilkesine göre seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.

 

DİSİPLİN KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ

MADDE 5: Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 2 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçerler.

 

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 6:

a-     Sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı hareket edenler ile üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işlediği öne sürülen, kendisine iletilen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, iddia kanıtlanırsa ilgiliye bu yönetmelikte belirtilen cezalardan yetkisine giren ve uygun olanını verir.

b-    Yönetim ve Denetleme Kurullarını bilgilendirir.

c-     Gerekli yazışmaları yapar.

d-    Gerektiğinde genel kurula rapor verir.

 

DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI

MADDE 7: Disiplin Kurulları başkanın çağrısı üzerine asil üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kendisine iletilen üye ve yöneticilerin durumunu görüşmek üzere en geç 15 gün içinde toplanır. Başkanın ya da 2 üyenin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.

 

DİSİPLİN KURULLARINI TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 8: Disiplin Kurullarının toplanma ve karar alma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. En az 3 üyenin aynı doğrultudaki oyu ile de karar alır.

 

YÖNETİCİ VE ÜYELERİN DİSİPLİN İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

MADDE 9: Sendika yöneticileri ve üyeleri disiplin kurulunun soruşturmalarını kolaylaştırmak ve belgelerin değerlenmesine yardımcı olmakla yükümlüdür. Disiplin Kurullarının soruşturmalar ve toplantılar ile ilgili harcamaları sendika bütçesinden karşılanır. Harcırahları genel kurul kararında yöneticiler için belirtilen harcırahlar gibi ödenir.

 

DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURMA

MADDE 10:

a-     Uyarı ve kınama cezasını gerektiren başvurular: Üyelikten çıkarmayı gerektirmeyen, sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararına aykırı hareket edilmesinde kastı olmayan, ancak ihmali olanlar ile üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işlediği kanısına varılan üye ve yöneticiler hakkında başvuru yönetim kurulları vasıtası ile disiplin kuruluna yazılı olarak yapılır. Şikayet edilen kişi disiplin kurulunda görevli ise şikayet bir üst disiplin kuruluna, şikayet edilen kişi merkez disiplin kurulunda görevli ise şikayet merkez disiplin kuruluna yapılır, ancak kurul soruşturma ve toplantılarını şikayet edilen üye olmaksızın yapar. Şikayet edilen kişi hakkında bu yönetmeliğin 2. maddesine göre hareket edilir. Şikayet başvurularını disiplin kurulunun soruşturmasını kolaylaştıracak bilgi ve belgelerden sağlanabilinenler de eklenir.

b-    Üyelikten çıkarmayı gerektiren başvurular: Tüzüğün 10-a ve b fıkralarında belirtilen usule göre karar alınarak, yukarıdaki fıkrada belirtilen fiilleri kasten hareket ederek işleyenler hakkında yukarıdaki fıkraya göre hareket edilir.

 

BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  

MADDE 11: Disiplin Kuruluna yazılı başvuru üzerine, kurul başkanı kurul üyelerini en geç 15 gün içinde toplantıya çağırır. Şikayet edilen kişi merkez disiplin kurulu üyesi ise bu kişi toplantıya katılamaz.

Disiplin Kurulu başvuru belgelerini inceler, bunları soruşturma açmaya yeterli görürse, bir üyesini veya üyelerini soruşturmacı olarak yetkilendirip, soruşturmayı açar. Soruşturmacı üye veya üyeler hakkında soruşturma açılan kişinin ön ifadesini alarak, konu ile ilgili tanık ifadelerine başvurur, konuyu yerinde inceleyip her türlü belge ve bilgiye başvurur, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Soruşturmacı üye veya üyeler soruşturma sonucunda bir rapor hazırlar ve kurula sunar. Kurul iddiayı ciddi bulursa soruşturulan kişinin savunmasını alır.

Soruşturma açıldığı günden itibaren en geç 2 ay içerisinde sonuçlandırılıp, karar alınmak zorundadır. Aksi takdirde zaman aşımı uygulanır.

 

SAVUNMA HAKKI

MADDE 12: Şikayet edilene savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için ön soruşturma aşamasında 3 gün, son soruşturma aşamasında en az bir hafta savunma için süre tanınır.

Disiplin Kurulunun yazılı istemlerine rağmen süresi içinde mazeretsiz olarak ifade ve savunma vermeyenler hakkında dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilir.

 

KARARLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ

MADDE 13: Disiplin Kurulları kararları gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçeli kararlar karar defterine yazılır ve ilgilisine yazılı olarak yönetim kurulu vasıtası ile bildirilir.

 

İTİRAZ HAKKI

MADDE 14: Ceza verilen üye ve yöneticiler, şube disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı merkez disiplin kurulunu, merkez disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı merkez genel kuruluna, merkez genel kurulunca üyelikten çıkarılma üye ve yöneticiler ise kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde görevli yargı organına itiraz edebilirler. Bu durumdaki üye ve yöneticilerin üyeliği askıda kalır, mahkeme kararı kesinleşince karara göre hareket edilir.

Şube disiplin kurulları tarafından verilen cezalar ilgiliye tebliğ edildikten sonra en geç 15 gün içinde merkez disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Merkez disiplin kurulu itiraz üzerine kendisine gelen itiraz dosyasını duruma göre ya soruşturma açarak, ya da dosya üzerinden en geç 2 ay içerisinde kesin olarak karar verir.

Merkez disiplin kurulunun doğrudan verdiği kararlara karşı kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde genel kurula sunulmak üzere itiraz dilekçesi merkez disiplin kuruluna gönderilir. Merkez Disiplin Kurulu bu şekilde itiraz edilen dosyaları bir rapor eşliğinde hazırlayarak, genel kurula sunar. Genel kuruldan bir ay önce sunulacak itiraz dosyaları ya da üyelikten çıkarılacak dosya varsa bunu MYK’ ya bildirmek durumundadır.

 

ELEŞTİRİ HAKKI VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

MADDE 15: SES üye ve yöneticilerinin eleştiri hakları sendikal demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca demokratik mücadelede kullanılan yöntem ve usuller ile eleştiri hakkının kullanılması disiplinsizlik olarak nitelendirilemez.

 

DİSİPLİN CEZALARI:

MADDE 16: Üye ve yöneticilere verilecek disiplin cezaları şunlardır:

a-     Uyarma

b-    Kınama

c-     Üyeliğin askıya alınması

d-    Üyelikten çıkarma

Aynı davranış nedeni ile üyelere verilecek disiplin cezaları, yöneticilere verilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

 

UYARI CEZASINI GEREKTİREN DURUMLAR

MADDE 17: Uyarma cezası, üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işleyenlere verilir. Bu durumda ilgili yazılı olarak uyarılır.

 

KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DURUMLAR

MADDE 18: Kınama cezası, sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına kasten olmaksızın ihmalen hareket edenler ile üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan filleri işleyenlere verilir. Bu durumda ilgiliye bu davranışlarından kaçınması gerektiği yazılı olarak bildirilir.

 

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

MADDE 19: Sendikanın amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına kasten hareket edenlere tüzüğün 10. maddesinde belirtile usule göre, üyeliği askıya alınarak çıkarma istemi ile genel kurula sevk edilir. Üyeliği askıya alınanların sendikadaki görevleri sona erer.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 20: Üyelikten çıkarma cezası, madde 19 uyarınca üyeliği askıya alınıp, çıkarma istemi ile genel kurula sevk edilenler hakkında genel kurulun vereceği cezadır.

 

CEZALARIN TEKERRÜR ETMESİ

MADDE 21: Uyarı cezası alan üye, bir genel kurul dönemi içinde tekrar uyarı cezasını almayı gerektiren bir fiil işlerse, bu defa kendisine kınama cezası verilebilir.

Kınama cezası alan üye, bir genel kurul dönemi içinde tekrar kınama cezasını almayı gerektiren bir fiil işlerse, bu defa kendisine üyelikten çıkarılma mekanizması işletilir.

 

CEZA VERME YETKİSİ

MADDE 22: Şube disiplin kurulu uyarı ve kınama cezalarını, merkez disiplin kurulu uyarı, kınama ve üyeliğin askıya alınması cezasını, merkez genel kurulu üyelikten çıkarma cezasını verir.

Şube disiplin kurulu vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza vermek kanısına varırsa, dosyayı teklifi ile birlikte 10- a’daki usule uyarak, merkez disiplin kuruluna gönderir.

 

TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

MADDE 23: Disiplin Kurulları aşağıdaki dosya, defter ve kayıtları tutarlar.

a-     Karar Defteri (Noter onaylı)

b-    Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin konduğu dosyalar

c-     Gelen – Giden evrak kayıt defteri (Kendisi havale etmek koşuluyla yönetim kurulu ile birlikte aynı gelen – giden evrak kayıt defteri tutulabilir.)

 

TAMAMLAYICI KURALLAR

MADDE 24: Bu yönetmelikte düzenlenmemiş olan konularda, sendikanın tüzük, genel kurul kararları, yönetmelik ve benzeri belgeleri ile genel hukuk kuralları uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

MADDE 25: Bu yönetmelik 2008 Yılı 2. MTK’nın kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun …./…../2008 tarih ve ….. sayılı kararı ile …./…./2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME YETKİSİ

MADDE 26: Bu yönetmeliği SES Merkez Disiplin Kurulu yürütür.