Anasayfa » Genel » 40 SORU, 40 YANITTA TAŞERON DÜZENLEMESİ
40 SORU, 40 YANITTA TAŞERON DÜZENLEMESİ

40 SORU, 40 YANITTA TAŞERON DÜZENLEMESİ

40 SORU, 40  YANITTA TAŞERON DÜZENLEMESİ PDF Dosya Eklerini Aşağıdaki Linklere TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

Link -PDF 1 40Soru 40Yanıtta Taşeron Düzenlemesi

Link -PDF 2 Merkezi Yönetimler Bilgilendirme Broşürü (1)

Link -PDF 3 Yerel_Yönetimler Bilgilendirme Broşürü 2

Ek: 696 sayılı KHK ile kadro düzenlemesine ilişkin bilgi notu:

 696 sayılı KHK:

http://213.14.3.44/20171224/20171224-21.pdf

 4C kapsamında istihdam edilenler hakkındaki düzenlemeler:

 • 696 KHK’nin 17. Maddesi ile 675 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun istihdam şekillerini düzenleyen 4. Maddesinin, “sözleşmeli personeli” düzenleyen (B) fıkrasına eklenen paragraflar ile bir yıldan az süreli ve mevsimlik işler ile özelleştirme uygulamaları kapsamında istihdam edilenlerin sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği düzenlenmiş ve “geçici personel”i düzenleyen (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Madde 18. İle 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddeler ile 4C kadrosu kapsamında çalıştırılmakta olanların 4B kadrosuna maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca geçirileceği düzenlenmiştir. 4C statüsünde çalışmakta iken 4B kadrosuna geçirilecek üyelerimizin/sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yapması gereken bir işlem bulunmamaktadır.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi:

 • Taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesine dair 696 sayılı KHK’nin 127. Maddesi 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarih itibariyle işçilerin 10 gün içerisinde yazılı başvuru şartı aranmaktadır. KHK’nin ilgili maddesine göre:
 • 374 sayılı KHK’ye eklenen geçici 23. Madde ile kadro düzenlemesi 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olan işçileri kapsayacaktır.
 • KHK ile tüm taşeron işçilere kadro verilmiyor. Sadece 5018 sayılı yasa kapsamında (I) sayılı cetveldeki genel bütçe kapsamındaki kamu kuruluşları (bakanlıklar gibi), (II) sayılı cetveldeki kuruluşlar (üniversiteler ve diğer özel bütçeli kuruluşlar), (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici kuruluşlar (RTÜK ve SPK gibi) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kuruluşlarında taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda daimi işçi olarak kadroya alınacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçiler kapsamda değil.
 • Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar ise kamu işçisi olarak kadroya alınmayacak. Bu işçiler belediye şirketlerinde işe alınacak.
 • “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar” kadroya alınacak.

İşçilere kadro için memuriyet şartları, sınav ve açılmış davalardan feragate dair hükümler:

 • Daimi işçi kadrosuna geçirilecek işçilerin memuriyet koşullarını taşıması aranacak. Aranan şartlar arasında güvenlik soruşturması da var.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananlar kadroya geçirilmeyecek. Emekliliği hak edip çalışmaya devam eden işçiler kadroya geçirilmeyecek. Kadroya geçirildikten sonra emekliliği hak edenler de emekliye ayrılacak.
 • Kadroya geçirileceklerin, taşeronda çalıştıkları sürelerdeki haklarına ilişkin açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları gerekecek. İşkolumuzda da taşeron çalışma biçiminin muvazaalı (danışıklı/hukuka aykırı) olduğunu tespit ettirip, ücret ve ikramiye alacakları için veya ücret düşüşleri sonrası ücret alacakları için dava açan işçilerin bu davalardan ve icra aşamasında icra takiplerinden feragat etmesi beklenmekte
 • En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek,

Bu koşulları taşımak kaydıyla

 • Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (02.01.2018) on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak
 • Daimi işçi kadrosuna geçmek isteyenler yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulacak
 • Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak
 • 12.2017 tarihinde doğum, sağlık kurulu raporu veya askerlik nedeniyle sözleşmeleri askıda olanlar da bu haktan askerlik veya askı sürelerinin sona erdiği tarih itibariyle süresinde başvurmak koşuluyla faydalanabilecek
 • Kadrolu istihdam süresi emeklilik koşullarının oluştuğu tarihe kadar devam edecek.

Ücretlere ilişkin düzenleme:

 Kadroya geçen işçiler daha önce çalıştıkları taşeron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki mevcut haklarını almaya devam edecekler. Kadroya geçirilenlerden, geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmayan veya toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ve diğer mali sosyal hakları, bu madde kapsamına geçişten önce alt işveren işçilerini kapayan Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

Kimi diğer hükümler:

 • Yürürlük tarihinden önce 21.2.2013 tarihli ve 6428 sayılı sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyete geçen tesislere taşınması nedeniyle faaliyetleri sona erdirilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların kapatılma tarihinde düzenlemede belirtilen hizmet alım ihalelerinde çalıştırılmakta olanlardan 04.12.2017 tarihi itibariyle söz konusu tesislerde çalıştırılanlar da kadro hakkından faydalanır.
 • Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri tamamlanmadan hizmet sözleşmelerinin sona ermesi durumunda sözleşmeler aynı koşullarda uzatılmış sayılır. Mevcut şirket ile sözleşmeye devam edilememesi halinde geçiş işlemi yapılıncaya kadar, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın doğrudan temin usulüyle karşılanır.
 • 4C statüsünde çalışmakta iken 4B statüsüne geçirilen salık ve sosyal hizmet emekçilerinin sendikamıza üyelikleri devam edecektir. Daimi işçi kadrolarına geçirilen işçiler yasal olarak işçi sendikalarına üye olabilecektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statülerine Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin Tebliğe göre kadroya geçiş takvimi:
 • Tebliğ’e göre tespit komisyonu kurulacak: Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde en az 3 kişiden oluşan tespit komisyonu kurulacak. Mahalli idarelerde geçiş için komisyon içinde bir de Valilik tarafından görevlendirilen üye olacak.

Komisyon:

 1. a) Ön inceleme yapacak, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenecek.
 • b) Esas inceleme yapacak, altisveren.gov.tr veri tabanında ;
 • a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu ve idare ve şirket kayıtlarından kontrol edilecek;
 • b) İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

Komisyon sonuçları ilan edecek.

İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilecek ve bunlar yükleniciye bildirilecek. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçecek. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava alınmayacak. Bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Komisyon sonuçlarına itiraz edilebilecek.

 • Merkezi idarelerde ki geçişlerde tespit komisyonu itirazları inceleyecek. Yerel yönetimlerde geçişlerde ise Valilikler bünyesinde ayrı bir itiraz komisyonu kurulacak. Komisyonlarca öngörülen süre içinde itiraz edilecek. İtiraz üzerine verilecek karar kesin olacak.

 Sınav aşaması:

 • En az üç kişiden oluşan sınav kurulları oluşturulacak. Mahalli idarelerde sınav komisyonu içinde bir de Valilik tarafından görevlendirilen üye olacak. Sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenecek.
 • Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca tebligat yapılmayacak.
 • Sınav soruları çalışanların uğraştığı işlerle ilgili konulardan seçilir. Yazılı sınav, yüz puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekecek. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirlenecek.
 • Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şartı aranacak.
 • Sınavlarda sorulacak sorular, merkezi idarede sınav kurulu tarafından hazırlanacak. Mahalli idarelerde ise valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilecek.
 • Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavlara itiraz:

 • Merkezi idarelerde ki geçişlerde sınav komisyonu itirazları inceleyecek. Yerel yönetimlerde geçişlerde ise Valilikler bünyesinde ayrı bir sınav itiraz komisyonu kurulacak. Komisyonlarca öngörülen süre içinde itiraz edilecek. İtiraz üzerine verilecek karar kesin olacak. İtiraz, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Kadroya ve yerel yönetimlerde işçi statüsüne geçiş sırasında yapılacaklar:

Sınavlarda başarılı olanlar;

 1. a) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları muvazaalı çalıştırılmaları nedeniyle asıl işverenin toplu sözleşmesinden yararlanma ve ilave tediye davaları şeklindeki davalarveya bu alacaklara ilişkin icra takiplerinden feragat edeceklerdir. Mahkemeden feragatin yapıldığına dair belgeyi, icra dairelerinden dosyanın işlemden kaldırıldığına ilişkin belgeyi idareye sunacaklar. Mahkemeler için Örnek-2, icra daireleri için Örnek-3 dilekçeleri kullanılacak.
 2. b) Ayrıca en son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye veya idarenin şirketine ibraz edecek.
 3. c) Geçiş sırasında da başvuru şartları taşımaya devam etmek kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte merkezi idarede hak edişlerin ödendiği birimlere mahalli idarelerde ise idarenin şirketlerinden birinde, bu nitelikte şirket bulunmuyorsa özellikle bu amaçla kurulacak idarenin şirketinde, mahalli idarelerin şirketlerinin açtığı ihalelerle çalışanlar ise çalıştığı idarenin şirketinde en üst yöneticinin onayı ile topluca işe başlatılacak.
 4. d) Bu şekilde geçişi yapılan işçilerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemeyecek.
 • e) Geçişi yapılan işçilerin şartları taşımadığı tespit edilirse herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilecek.

NOT : SOSYAL İŞ SENDİKASININ ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMIŞTIR